Przeskocz do treści

Piękna jest radość w czasie Bożego Narodzenia - ciepłe są myśli bliskich. Niech nadchodzące Święta przyniosą dużo takiej radości i nadziei, że razem przetrwamy ten trudny czas. Niech Nowy Rok obdaruje nas zdrowiem i pomyślnością, a wszystkie smutki pozostaną tylko wspomnieniem. Niech nadzieja na pomyślne przezimowanie naszych podopiecznych nas nie opuszcza, a nadchodzący wraz z  wiosną nowy sezon pszczelarski napełnia radością.

Z najlepszymi życzeniami świątecznymi dla wszystkich pszczelarzy i ich rodzin:  Zarząd WZP z Prezesem.

Pelplin, Boże Narodzenie 2020 roku

Nasze pasieki są w sadach uśpione,

gdy na świat przychodzi Dzieciątko Boże.

Wiosną i latem pracowite pszczoły

nektar do uli z kwietnych łąk znosiły,

by świece woskowe w rękach pszczelarzy

drogę do szopy jasno oświetliły:

trzeba zanieść dary Bożej Dziecinie

z koszami pełnymi pierniczków miodowych,

żeby było słodko Najświętszej Rodzinie.

W kolejne Boże Narodzenie

niech światło woskowej świecy

rozjaśni stajenkę naszego serca

na godne przyjęcie Bożej Dzieciny

z radosnym śpiewem

GLORIA IN EXCELSIS DEO,

żeby i później wysłuchać te słowa

w brzęczeniu pszczół,

bo przecież nasza pszczelarska służba

jest na BOŻĄ CHWAŁĘ.

Klękam razem z Wami

Braćmi Pszczelarzami –

przed Nowonarodzonym

w naszych sercach:

życzę błogosławieństwa Bożego

na ten świąteczny czas

i Nowy 2021 Rok ___

W ramach Wszechnicy PAN jutro, tj, 24.11.2020 roku, o godz. 13,00 odbędą się 2 wykłady na temat pszczół. Jest to dwugłos ”O pszczołach i miodzie” autorstwa Prof. dr. hab. Jerzego Wilde i Prof. dr. hab. Jerzego Paleologa. Są to popularno-naukowe wykłady skierowane głównie do ludzi spoza branży pszczelarskiej, ale pszczelarzy warto również o tym poinformować i zaprosić do wysłuchania, jak też udziału w dyskusji.

Wykłady odbędą się online na platformie Teams. Poniżej załączam linki do spotkania.

Dwugłos ”O pszczołach i miodzie”

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Abd8dc5abe6314fcdbdf8e2233d972f24%40thread.tacv2%2F1605104982904%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c09e1b13-b101-4ccc-9d9b-05118a718591%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25223d9427a6-8e80-47b7-887a-726d4b6219e0%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=6f74bb63-0ef9-472e-838c-b6715b3bb3ea&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Proszę również zajrzeć do zakładki dotacje celem zapoznania eis z najnowszymi wpisami.

W dniu 5 września 2020 roku odbył się opóźniony z powodu pandemii korono-wirusa, Walny Zjazd tym razem sprawozdawczo wyborczy, delegatów WZP z siedzibą w Gdańsku. W zjeździe uczestniczyło 52 z 74 delegatów z kół zrzeszonych w naszym zwiazku. Na przewodniczącego obrad jednogłośnie wybrano kol. Grzegorza Stańczyka, a wiceprzewodniczącym został  kol. Zbigniew Więckiewicz. Sekretarzem wybrano jak już wielokrotnie kol. Mieczysława Kobiellę. Kol. Mieczysław za całokształt swojej dotychczasowej pracy został wyróżniony przez Zarząd PZP w Warszawie, Statuetką im. ks. dr Jana Dzierżona. Zjazd dokonał podsumowania czteroletniej pracy dotychczasowego Zarządu i na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielił mu absolutorium. Zostały wybrane nowe władze Związku oraz delegaci na Zjazd PZP. Prezesem na nową kadencję pozostał dotychczasowy Prezes kol. Ryszard Voss. Również cały Zarząd pozostał w niezmienionym składzie. Największe zmiany dokonały się w składzie Komisji Rewizyjnej oraz Sądu koleżeńskiego, gdzie nastąpiła całkowita wymiana składów. I tak Przewodniczącym KR został kol. Wojciech Albecki, natomiast Sądu Koleżeńskiego kol. Leszek Pękala. Zjazd przyjął szereg uchwał do realizacji przez Zarząd, zarówno na najbliższy rok jak i całą kadencję. Niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego przez Prezydium Zjazdu protokołu wszystkie zmiany personalne zostaną umieszczone na naszej stronie w zakładce o nas. Wszystkim nowo wybranym członkom władz, składam serdeczne gratulacje oraz  życzę owocnej pracy na rzecz naszego Związku.

Z przyczyn niezależnych od Zarządu WZP nastąpiła zmiana terminu Walnego Zjazdu Delegatów WZP w Gdańsku. Odbędzie się w dniu 05.09.2020r. w Hali sportowej w Przywidzu. Informacje odnośnie Zjazdu zostały już rozesłane do Delegatów. Za wynikające z tego tytułu utrudnienia przepraszamy wszystkich zainteresowanych.

Zarząd Związku przyjął uchwalę zwołującą Walny Zjazd Delegatów WZP w Gdańsku na dzień 22 sierpnia 2020 roku w Przywidzu. W najbliższych dniach zostaną rozesłane do delegatów stosowne powiadomienia.

Nasze doroczne pszczelarskie dożynki, w zwiazku z pandemia korono wirusa zaplanowane na 23 sierpnia w Sierakowicach, zostają odwołane. Zarząd WZP w Gdańsku na swoim posiedzeniu po uzgodnieniu z Prezesem Koła w Sierakowicach przyjął uchwale odwołującą Wojewódzki Dzień Pszczelarza. Bezpieczeństwo uczestników, z których większość to osoby starsze jest sprawą nadrzędną. Miejmy nadzieję na możliwość zorganizowania naszego Święta w roku przyszłym.

1. Ze względu na niepełne wykorzystanie kwoty dotacji na gospodarkę wędrowną i sprzęt pszczelarski, Zarząd WZP podjął decyzję o przyjmowaniu do realizacji zgłoszeń tych pszczelarzy, którzy wcześniej nie złożyli zamówień dotacyjnych. Wypełnione w/g obowiązujących zasad umowy można dostarczać do Biura WZP. Bedą rozpatrywane do czasu wyczerpania kwoty dotacji, według kolejności wpływu.

2. Z uwagi na przewidywane z dniem 01.06.2020 r, zniesienie rygorów w zakresie zgromadzeń, proszę Prezesów Kół oraz Zarządy tych Kół w których nie odbyły się dotychczas zebrania sprawozdawczo - wyborcze, o przeprowadzenie takich zebrań w najkrótszym możliwym terminie.

3. Faktury na zakup matek pszczelich powinny zawierać tylko takie ilości matek na które zgodnie z warunkami przysługuje dotacja. Nie mogą być na nich wykazywane matki zakupione przez pszczelarzy poza programem dotacyjnym. Faktury takie jako nie spełniające warunków dotacji zostaną odrzucone i pszczelarze nie otrzymają za nie dotacji. Proszę również zwracać uwagę dostawcom na nie ujmowanie na fakturach dotacyjnych kosztów transportu, gdyż te nie podlegają refundacji. Biuro będzie zmuszone do kwestionowania takich faktur, zwracania ich do poprawy, a tym samym wystąpi konieczność korekty kwoty zapłaty dostawcy. Dostawcy nie respektujący takiej formy wystawiania faktur zostaną wykluczeni z możliwości sprzedaży swoich matek w ramach zakupów dotowanych. Podobne zasady obowiązują przy zakupie sprzętu i nie stwarza to większych problemów dostawcom.

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, pomimo zagrożeń, które niesie nam dzisiejszy Świat. Niech Nasze pszczoły wylecą po raz kolejny w pole i przyniosą wszystkim obfity plon. W tym trudnym dla nas wszystkich okresie, pozostaje mieć nadzieję na lepsze jutro, a Zmartwychwstały Pan niech wleje w nasze serca otuchę i pomoże w zdrowiu doczekać jutra.

W imieniu Zarządu i biura WZP   Ryszard Voss - Prezes WZP

Na wskutek ogłoszonego stanu epidemii oraz związanych z tym faktem ograniczeń t. j: zakazem zgromadzeń Zarząd WZP podjął decyzję o odwołaniu planowanego na dzień 25.04.2020 r. Walnego Zjazdu Delegatów. Zostanie on zwołany w najbliższym możliwym terminie, po ustąpieniu stanu zagrożenia. Pismo do kół.

Prosimy również pszczelarzy o wypełnianie ankiety "COLOSS" dotyczącej zimowych ubytków w pasiekach. Odpowiedzi można wysyłać na wskazany adres do 17 czerwca. https://www.bee-survey.com/index.php/268184?lang=pl