Dotacje

Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa.

W dniu 20.03.2018r. zostało rozesłane do Prezesów Kół pismo dotyczące realizacji programu dotacyjnego na lata 2017/18. Proszę szczegółowo zapoznać się z jego treścią i realizować zgodnie z podanymi kryteriami. Jak zwykle będziemy bardzo rygorystycznie przestrzegać dat dostarczenia niezbędnych dokumentów, co jest warunkiem sprawnej realizacji programu przez Biuro WZP.

W zakładce do pobrania lub tutaj można pobrać wzór umowy, którą należny wydrukować w dwóch egzemplarzach, czytelnie wypełnić zgodnie z jej treścią i opisem w piśmie, a następnie dostarczyć do biura WZP, osobiście lub listownie. Ważne! - muszą to być dwa oryginalnie wypełnione druki, a nie oryginał i ksero. Zgodnie z decyzją Zarządu, ze względu na ograniczoną kwotę dotacji, decyduje kolejność wpływu wypełnionych prawidłowo umów do biura WZP. Umowy realizujemy, czyli dokonujemy zakupu sprzętu, po otrzymaniu z biura WZP podpisanej umowy. Faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż data podpisania umowy. Data ta będzie uzależniona od otrzymania z KOWR potwierdzonej i podpisanej umowy ze Związkiem.

Przypominam również o trwającym już naborze wniosków na nową edycję programu, czyli lata 2018/19. Wszyscy pszczelarze chcący skorzystać z dotacji, są zobowiązani do wypełnienia ankiety i dostarczenia jej do Prezesa Koła, który zrobi zestawienia zbiorcze i prześle je do WZP, wzorem roku ubiegłego. Pisma dotyczące tego zostaną rozesłane w dniu jutrzejszym i zamieszczone na stronie.