Przeskocz do treści

Dotacje

Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa na 2021 r.

Nowo zatwierdzony KPWP na lata 2020 – 2022 przewiduje wzrost kwot corocznie wydatkowanych na pomoc pszczelarstwu w stosunku do kwot z bieżącego programu o 38% , do kwoty ok. 34 min złotych rocznie przy obecnym kursie euro. W 2018 roku prowadzeniem pasiek zajmowało się wg raportu 74 302 pszczelarzy, którzy utrzymywali 1 663 355 rodzin. Zatwierdzony na te trzy lata program w znacznej mierze pokrywa się z programem dotychczas realizowanym, a różnice zostały przedstawione już na stronie internetowej.

Zarządzenia Prezesa ARiMR  zostało  opublikowane i można się z nim zapoznać na stronach internetowych ARiMR lub KOWR ( odnośnik został załączony poniżej)

Warunki udziału w mechanizmie Wsparcie rynku produktów pszczelich na lata 2020-2022

W programach dotacyjnych na 2021 rok, mogą brać udział pszczelarze zgłoszeni do KOWR na listach, zgodnie ze stanem na 30 września 2020 roku.

Listy pszczelarzy zgodna z załącznikiem nr 8 ustalonym przez KOWR wraz z zestawieniem zbiorczym zamówień (zamówienia indywidualne zostają w Kołach) muszą zostać dostarczone do biura WZP w nieprzekraczalnym terminie do 20 października br. Niedotrzymanie terminu będzie skutkować nieuwzględnieniem członków Koła w przyszłorocznych dotacjach.

Na listach mogą się znaleźć pszczelarze posiadający nr weterynaryjny lub wpis do ewidencji PIW. W przypadku wpisu proszę podawać oprócz numeru również lekarza PIW np.: 12/2018 PIW Kartuzy. Absolutnie nie zostaną uwzględnione w dotacjach osoby nie posiadające takich numerów, z adnotacja np: w trakcie załatwiania lub podobną. Jeżeli pszczelarz posiada więcej niż jeden wpis, to należy podać wszystkie.

Z powodu wzrostu cen sprzętu nie będzie kwestionowana wartość zakupów.  Wnioski o zakup sprzętu refundowanego od pszczelarzy, którzy nie dokonają  obecnie zamówień, będą rozpatrywane po 15.05.2021, jeżeli nie zostanie do tej pory wykorzystana kwota dotacji przez pszczelarzy którzy swoje zamówienia składali do październiku 2020 r.

Uwaga! Do złożenia zamówienia oraz zawarcia umowy zakupu nie jest wymagana rejestracja jakiejkolwiek formy sprzedażny produktów pszczelich. Rejestracja lub inna forma wprowadzania do obrotu produktów pszczelich, będzie niezbędna przy składaniu dokumentów rozliczeniowych do WZP.

W zakładce "prawo" znajdziecie państwo materiały dotyczące zarówno Rolniczego Handlu Detalicznego jak i Sprzedaży Bezpośredniej.

Prezesi Kół są zobowiązani do wypełnienia i odesłania do WZP do dnia 20.10.2020r. wykazu pszczelarzy - producentów produktów pszczelich, oraz zgłoszeń zbiorczych.

Załącznik nr 8 Wykaz pszczelarzy - producentów produktów pszczelich

Wykaz w takiej samej formie jak w roku ubiegłym. Wystarczy jedynie go zaktualizować. Jak w roku ubiegłym KOWR dokona weryfikacji tej listy po nr. PESEL, jak również przynależności organizacyjnej pszczelarzy. (pszczelarz może figurować tylko na jednej liście beneficjentów dotacji).

Zgłoszenie dotacyjne indywidualne 2021

Zgłoszenie dotacyjne zbiorcze 2021

Przy wypełnianiu zamówień proszę korzystać z aktualnych zamówień na 2021 r, gdyż nastąpiły zmiany, jak również uważnie przeczytać całe zamówienie, co pozwoli na uniknięcie niepotrzebnych pytań i ewentualnych skarg.

UWAGA!  Zużytych pasków po Apiwarze, Biowarze i Baywaloru, jak również opakowań po tych lekach (+ plastykowa buteleczka po Apiwarolu) nie wyrzucamy do plastyków lub innych odpadów komunalnych. Należy je tak samo jak po innych  lekach, umieścić w pojemnikach zlokalizowanych w aptekach, całkowicie bezpłatnie i zgodnie z poszanowaniem zasad ochrony środowiska. Opakowania tekturowe tych leków, jak również opakowania pozostałych leków, utylizujemy zgodnie z ogólnymi zasadami.

 

Dodano: 23.11.2020 r.  Dotacje do zakupu sprzętu zakupionego w roku bieżącym, zostały już wypłacone na konta wskazane przez pszczelarzy w umowach. W przypadku braku wpłaty osoby do których nie zwracała się kierowniczka biura proszone są o kontakt, celem wyjaśnienia braku wpłaty. Niezwłocznie po otrzymaniu rozliczenia za pszczoły Zarząd WZP dokona podziału pozyskanej kwoty i wyśle je do kół. Tym samym program dotacyjny na bieżący rok zostaje zamknięty.