Przeskocz do treści

Dotacje

Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa na 2019 r.

Program został zakończony i w chwili obecnej oczekujemy na ostateczną weryfikację list, zatwierdzenie wniosków i wypłatę dotacji. Ostateczny termin realizacji powyższego przez KOWR mija 30 października br. Po otrzymaniu wpłaty z ARiMR jako WZP mamy 14 dni na wypłacenie pieniędzy pszczelarzom.

Dodano 04.11.2019r.

W bieżącym roku wszystkie przyznane dotacje zostały w pełni zrealizowane, a jedynie jedna osoba nie zakupiła przyznanej w umowie lawety do przewozu uli, co skutkowało niepełnym wykorzystaniem tej kwoty. Refundacja za sprzęt wyniesie pełną kwotę, to jest 60% lub kwota wynikająca z ilości posiadanych rodzin pszczelich. Od poniedziałku 04.11.2019r, biuro Związku rozpoczyna wypłatę przyznanych kwot na konta pszczelarzy. Refundacja za zakupione pszczoły jak co roku zostanie skierowana wraz z listami do Prezesów Kół. Kwota przyznanej refundacji do leków została przez KOWR zwiększona w stosunku do wcześniej przyznanej w umowie o ok. 20% i tym samym zostanie dokonany zwrot nadpłaconej przez pszczelarzy kwoty za leki.

 

Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa na 2020 r.

Nowo zatwierdzony KPWP na lata 2020 – 2022 przewiduje wzrost kwot corocznie wydatkowanych na pomoc pszczelarstwu w stosunku do kwot z bieżącego programu o 38% , do kwoty ok. 34 min złotych rocznie przy obecnym kursie euro. W 2018 roku prowadzeniem pasiek zajmowało się wg raportu 74 302 pszczelarzy, którzy utrzymywali 1 663 355 rodzin. Zatwierdzony na najbliższe trzy lata program w znacznej mierze pokrywa się z programem dotychczas realizowanym, a różnice zostały przedstawione już na stronie internetowej.

Ostateczna wersja Zarządzenia Prezesa ARiMR nie została jeszcze opublikowana i nie możemy zaprezentować pewnych szczegółowych rozwiązań. Jednak w celu wydłużenia terminu na realizację wstępnych działań (zbieranie zamówień), kierujemy do kół dwa druki zamówień w nowo opracowanej wersji, obowiązkowej dla wszystkich pszczelarzy, chcących korzystać z dotacji.

W programach dotacyjnych na 2020 rok, mogą brać udział pszczelarze zgłoszeni do KOWR na listach, zgodnie ze stanem na 30 września 2019 roku. (nie będzie takiej sytuacji jak w bieżącym roku, gdzie do dotacji były uwzględniane stany sprzed dwóch lat).

Listy pszczelarzy wraz z zestawieniem zbiorczym zamówień (zamówienia indywidualne zostają w Kołach) muszą zostać dostarczone do biura WZP w nieprzekraczalnym terminie do 18 października br. Niedotrzymanie terminu będzie skutkować nieuwzględnieniem członków Koła w przyszłorocznych dotacjach.

Wzór listy pszczelarzy zgodne z załącznikiem nr 8 ustalonym przez KOWR, zostanie dosłany elektronicznie do kół po ukazaniu się Zarządzenia (będzie również dostępny na stronie internetowej WZP). Aby uniknąć błędów literowych, oraz przyspieszyć obieg dokumentacji, WZP listę (zał. 8) przyjmuje tylko w wersji elektronicznej. Wszystkie Koła (Prezesi), które do tej pory nie maja adresu e-mail, są proszeni o jego założenie lub wyznaczenie do obsługi dotacji członka koła posiadającego taki adres i obsługującego programy elektroniczne.

Opierając się na propozycji rozwiązań przesłanych do PZP lista swoim wzorem nie będzie odbiegać od wzoru dotychczasowego. Na listach mogą się znaleźć pszczelarze posiadający nr weterynaryjny lub wpis do ewidencji lekarza PIW. W przypadku wpisu proszę podawać oprócz numeru również lekarza PIW np.: 12/2018 PIW Kartuzy. Absolutnie nie zostaną uwzględnione w dotacjach osoby nie posiadające takich numerów, z adnotacja np: w trakcie załatwiania lub podobną. Jeżeli pszczelarz posiada więcej niż jeden wpis, to należy podać wszystkie.

Ceny sprzętu w zamówieniach proszę podawać wg aktualnych katalogów producentów. Proszę zwrócić uwagę na zmianę dotyczącą braku podawania konkretnego producenta sprzętu, a jedynie ścisłego trzymania się zasad wypełniania załączonego „zgłoszenie indywidualne planowanych zakupów dotowanych na 2020 rok”.

Uwaga! Do zgłoszenia planowanych zakupów nie jest niezbędna rejestracja jakiejkolwiek formy sprzedażny produktów pszczelich. Rejestrację lub inną formę wprowadzania do obrotu będzie sprawdzał KOWR przy rozliczaniu dotacji (po 30 czerwca 2020r.), jak również WZP przy składaniu dokumentów rozliczeniowych.

W zakładce "prawo" znajdziecie państwo materiały dotyczące zarówno Rolniczego Handlu Detalicznego jak i Sprzedaży Bezpośredniej.

Zgłoszenie dotacyjne indywidualne

Zgłoszenie dotacyjne zbiorcze

W dniu 17.09.2019r. ukazały się na stronie internetowej KOWR,

Warunki udziału w mechanizmie Wsparcie rynku produktów pszczelich na lata 2020-2022

Prezesi Kół są zobowiązani do wypełnienia i odesłania do WZP do dnia 18.10.2019r.:

Załącznik nr 8 Wykaz pszczelarzy - producentów produktów pszczelich