Przeskocz do treści

Dotacje

Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa na 2020 r.

Nowo zatwierdzony KPWP na lata 2020 – 2022 przewiduje wzrost kwot corocznie wydatkowanych na pomoc pszczelarstwu w stosunku do kwot z bieżącego programu o 38% , do kwoty ok. 34 min złotych rocznie przy obecnym kursie euro. W 2018 roku prowadzeniem pasiek zajmowało się wg raportu 74 302 pszczelarzy, którzy utrzymywali 1 663 355 rodzin. Zatwierdzony na najbliższe trzy lata program w znacznej mierze pokrywa się z programem dotychczas realizowanym, a różnice zostały przedstawione już na stronie internetowej.

Zarządzenia Prezesa ARiMR  zostało  opublikowane i można się z nim zapoznać na stronach internetowych ARiMR, KOWR lub poniżej.

W programach dotacyjnych na 2020 rok, mogą brać udział pszczelarze zgłoszeni do KOWR na listach, zgodnie ze stanem na 30 września 2019 roku. (nie będzie takiej sytuacji jak w bieżącym roku, gdzie do dotacji były uwzględniane stany sprzed dwóch lat).

Listy pszczelarzy zgodna z załącznikiem nr 8 ustalonym przez KOWR wraz z zestawieniem zbiorczym zamówień (zamówienia indywidualne zostają w Kołach) muszą zostać dostarczone do biura WZP w nieprzekraczalnym terminie do 18 października br. Niedotrzymanie terminu będzie skutkować nieuwzględnieniem członków Koła w przyszłorocznych dotacjach.

Na listach mogą się znaleźć pszczelarze posiadający nr weterynaryjny lub wpis do ewidencji lekarza PIW. W przypadku wpisu proszę podawać oprócz numeru również lekarza PIW np.: 12/2018 PIW Kartuzy. Absolutnie nie zostaną uwzględnione w dotacjach osoby nie posiadające takich numerów, z adnotacja np: w trakcie załatwiania lub podobną. Jeżeli pszczelarz posiada więcej niż jeden wpis, to należy podać wszystkie.

Z powodu wzrostu cen sprzętu nie będzie kwestionowana wartość zakupów. Ze względu na wzrost kwoty dotacji na zakup sprzętu wnioski o zakup sprzętu refundowanego od pszczelarzy, którzy nie dokonali wcześniejszych zamówień, będą rozpatrywane po 15.05.2020, jeżeli nie zostanie do tej pory wykorzystana kwota dotacji, przez pszczelarzy którzy swoje zamówienia składali w październiku 2019 r.

Uwaga! Do zawarcia umowy zakupu nie jest wymagana rejestracja jakiejkolwiek formy sprzedażny produktów pszczelich. Rejestracja lub inna forma wprowadzania do obrotu produktów pszczelich, będzie niezbędna przy składaniu dokumentów rozliczeniowych do WZP.

Dodano 25.05.2020

Ze względu na niepełne wykorzystanie kwoty dotacji na gospodarkę wędrowną i sprzęt pszczelarski, Zarząd WZP podjął decyzję o przyjmowaniu do realizacji zgłoszeń tych pszczelarzy, którzy wcześniej nie złożyli zamówień dotacyjnych. Wypełnione umowy można dostarczać do Biura WZP. Bedą rozpatrywane do czasu wyczerpania kwoty dotacji, według kolejności wpływu.

W zakładce "prawo" znajdziecie państwo materiały dotyczące zarówno Rolniczego Handlu Detalicznego jak i Sprzedaży Bezpośredniej.

Warunki udziału w mechanizmie Wsparcie rynku produktów pszczelich na lata 2020-2022

Prezesi Kół są zobowiązani do wypełnienia i odesłania do WZP do dnia 18.10.2019r.:

Załącznik nr 8 Wykaz pszczelarzy - producentów produktów pszczelich

Wykaz w takiej formie będzie obowiązywał przez trzy lata i rokrocznie będą weryfikowane numery Pesel, oraz wpisy do ewidencji PIW, jak również przynależność organizacyjna pszczelarzy.

Poniżej zostały zamieszczone pisma skierowane do kół, oraz obowiązujące wzory umów. Proszę uważnie przeczytać zamieszczone pisma i prawidłowo wypełnić dwa egzemplarze umów i dostarczyć je do biura WZP.

WAŻNE: Data zakupu sprzętu na fakturze nie może być wcześniejsza od daty zawarcia umowy. Dlatego osoby, które już dokonują zakupów proszę upewnić się w biurze WZP, co do daty podpisania umowy przez upoważnionych członków Zarządu.

Podpisane umowy zostaną rozesłane do Prezesów Kół po 15 maja 2020r. Nie ma możliwości indywidualnego odbioru w biurze WZP.

Pismo - zakup sprzętu

Umowa na zakup sprzętu

Pismo - zakup sprzętu do gospodarki wędrownej

Umowa- gospodarka wędrowna

Pismo - zakup pszczół (matki, odkłady)

Wykaz faktur - załącznik do działania pszczoły

WZP realizuje również działanie w zakresie zakupu leków dotowanych zgodnie z przyjętym na zebraniu Prezesów harmonogramem. Leki wraz z książką leczenia, będą dostarczane do kół przez lekarza weterynarii, po wcześniejszym opłaceniu różnicy cen wynikającej z ceny zakupu oraz kwoty refundacji przyznanych przez weterynarza leków.