Po długim oczekiwaniu Zarząd WZP otrzymał od KOWR propozycję umowy na zakup sprzętu dotowanego, która po podpisaniu przez obie strony będzie mogła być realizowana. W dalszym ciągu oczekujemy na umowy dotyczące zakupu lawet i pozostałego sprzętu do transportu, pszczół oraz leków.

W dniu dzisiejszym rozsyłamy do wszystkich kół informację dotycząca realizacji programu zakupu sprzętu w obecnej edycji programu wsparcia.

Wszystkie niezbędne dla pszczelarzy informacje wraz z drukami będą od jutra dostępne w zakładce dotacje oraz druki do pobrania.

Najnowsza informacja, pochodząca ze strony internetowej KOWR brzmi:

"Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że zakończona została weryfikacja Projektów w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2017/2018. Łącznie złożono 407 projektów na kwotę 43 mln złotych. W dniu 9.03.2018 r. KOWR przystąpił do zawierania umów z podmiotami uprawnionymi."

Nie oznacza to niestety, że WZP może zawierać umowy z końcowymi odbiorcami (pszczelarzami) na zakup dotowanego sprzętu. Umowy muszą dotrzeć do biura , a następnie po sprawdzeniu i podpisaniu odesłane do KOWR, celem podpisania przez dyrektora KOWR. Znając "opieszałość" urzędników tej instytucji potrwa to zapewne jeszcze co najmniej dwa tygodnie. Należy się też spodziewać znacznych cięć w kwotach dotacji, gdyż KOWR ma do dyspozycji na wszystkie zadania kwotę około 25 mln. złotych. Wszystkich zainteresowanych prosimy o cierpliwość i oczekiwanie na informacje o możliwości podpisywania umów.

Nawiązując do wcześniejszego komunikatu o przyjęciu przez Komisję Rolnictwa PE projektu strategi dla sektora pszczelarskiego, w dniu 01.03.2018 r. Parlament Europejski przegłosował tak przygotowaną długoterminową strategię przetrwania dla sektora pszczelarskiego. Parlament  rezolucję przyjął 560 głosami za, przy 27 głosach przeciw i 28 wstrzymujących się od głosu, czyli zdecydowana większością. Dalsze procedowanie należy do Komisji Europejskiej oraz rządów poszczególnych państw członkowskich. Jakie będą tego efekty ?. Niestety już wiele razy słyszeliśmy z ust decydentów o "doniosłej roli pszczoły i pszczelarstwa" ale jak na razie efekty są niewielkie, patrząc chociażby na ślimaczące się postępowanie KOWR w realizacji krajowego programu wsparcia pszczelarstwa. Cały dokument jest bardzo obszerny, ale warto się z nim zapoznać. Skrótem niech będą słowa  Norberta Erdósa, europosła węgierskiego odpowiedzialnego za sprawozdanie: "Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby chronić nasz miód i pszczoły, ponieważ 76 % produkcji żywności w Europie opiera się na zapylaniu, a zatem pszczoły są niezbędne dla naszego bezpieczeństwa żywnościowego. Parlament zaproponował dziś strategię przetrwania dla naszych pszczół i pszczelarzy oraz plan zwiększenia przejrzystości dla naszych konsumentów poprzez zastąpienie obecnej mylącej, a zatem nieakceptowalnej etykiety "Mieszanka miodów z UE i spoza UE" jasnym wykazem krajów, z których pochodzą miody - w tym odsetka różnych miodów stosowanych w produkcie końcowym. Teraz nadszedł czas, aby Komisja Europejska i rządy krajowe wdrożyły nasze propozycje, tak aby pszczoły i pszczelarze znów mogli się rozwijać ".

 

Realizując postanowienia Umowy na realizację projektu szkoleniowego w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej „Wsparcie rynku produktów pszczelich” realizowanego w sezonie 2017/2018 organizuje szkolenie dla pszczelarzy
posiadających numer weterynaryjny pasieki lub numer wpisu do rejestru PLW, pod tytułem:
„Gospodarka Pasieczna w aspekcie wykorzystania pożytków, przygotowania do zimowli i wychowu matek pszczelich”. prowadzonego przez dr inż. Jerzego Samborskiego z Zakładu Zoologii i Pszczelarstwa Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Ze szczegółami można zapoznać się tutaj

Od dnia 15.02.2018 roku nową kierowniczką biura WZP jest Pani Dorota Trochanowska. Dotychczasowa Pani kierownik na własną prośbę odeszła z pracy i przeszła do innej. Serdecznie dziękuję Pani Aleksandrze Stańczyk za sumienne i odpowiedzialne pełnienie swojej funkcji. Nowej Pani kierownik życzę, aby się jej dobrze pracowało z pszczelarzami. Proszę też koleżanki i kolegów o wyrozumiałość dla Pani Doroty, jeżeli nie wszystko w początkowym etapie swojej pracy będzie w stanie zrozumieć z naszej skomplikowanej pszczelarskiej terminologi.

Prezes WZP - Ryszard Voss

W dniu dzisiejszym zostało rozesłane do kół pismo z informacją o ubezpieczeniu pasiek od odpowiedzialności cywilnej (pożądlenia) na 2018 r. Warunki ubezpieczenia pozostały na nie zmienionych zasadach w stosunku do roku ubiegłego. Proszę o terminowe opłacenie składki. Brak list w terminie do 20 marca 2018 r. będzie skutkował nie objęciem ubezpieczeniem.

Ubezpieczenie OC 2018

Tabela do OC

We wtorek 23 stycznia Komisja Rolnictwa PE, 38 głosami za przeciw jednemu przyjęła sprawozdanie posła Norberta Erdősa (EPL, Węgry), wzywające do intensyfikacji działań na rzecz ochrony i wsparcia sektora pszczelarskiego. Tekst zostanie poddany pod głosowanie przez Parlament najprawdopodobniej na posiedzeniu w dniach 28.02-01.03.2018r.

główne tezy wystąpienia to:

Można zapoznać się z krótkim filmem i wystąpieniem na stronach Parlamentu Europejskiego: http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/economy/20180122STO92210/wideo-poslowie-wzywaja-do-ochrony-populacji-pszczol-i-walki-z-falszywym-miodem

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Jurgiel, 13 listopada spotkał się z przedstawicielami organizacji pszczelarskich. W spotkaniu uczestniczyli: Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego, Prezes Śląskiego Związku Pszczelarzy - Zbigniew Bińko, Zarząd Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych, Przedstawiciele Karpackiego Związku Pszczelarzy, Przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa.

Spotkanie odbyło się na prośbę organizacji pszczelarskich w związku ze zmianami zapisów w KPWP. Na spotkaniu rozmawiano także o innych problemach pszczelarstwa i propozycjach wsparcia pszczelarstwa.

11 stycznia 2018 roku została przesłana do organizacji pszczelarskich odpowiedź na składane zapytania i wnioski z którą można zapoznać się tutaj .

Ewentualne uwagi do tej odpowiedzi, można przesyłać na adres mailowy naszego związku.

Jak co roku, już od ponad 20 lat Rejonowe Koło Pszczelarzy Ziemi Wejherowskiej w Wejherowie organizuje noworoczną zabawę pszczelarską, na którą serdecznie zaprasza wszystkich chętnych. Bal odbędzie się dnia 10.02.2018 roku w Wejherowie w miejscowym lokalu "Tawerna". Koszt balu to 100,- od osoby, w tym 1/2 litra alkoholu na parę i pełna wyśmienita konsumpcja. Zapisu i szczegółowych informacji udziela do dnia 26.01.2018 r. kol. Wojciech Grzywiński pod nr telefonu 608 332 926. Serdecznie zapraszamy.