Przeskocz do treści

Europejscy producenci miodu biją na alarm ze względu na niepokojącą
sytuację na rynku miodu oraz domagają się wprowadzenia awaryjnego
planu działania. W obliczu krytycznej sytuacji rynkowej, europejscy producenci miodu zrzeszeni w Copa Cogeca, apelują dziś z Brukseli do władz europejskich o zdecydowaną i szybką reakcję. Apelowi temu towarzyszy plan działania nakreślający konkretne środki, które pozwolą 650 000 europejskich pszczelarzy stanąć z podniesionym czołem. Stawka jest wysoka. Po bardzo trudnym roku 2019, stawką jest przetrwanie europejskich gospodarstw pszczelarskich, których zanik może
doprowadzić do nieodwracalnego uszczuplenia stopnia samowystarczalności UE w
zakresie produkcji miodu.
Rok 2019 był czarnym rokiem dla europejskiego sektora pszczelarskiego. Po spadku produkcji miodu w największych krajach go produkujących i eksportujących położonych na południu i wschodzie UE wynikającym z niekorzystnych warunków klimatycznych nie nastąpił wzrost cen. Tę anormalną sytuację można uznać za problem koniunkturalny. W rzeczy samej, od 2013 r. producenci europejscy stawiają czoła coraz większemu importowi, głównie z Chin, produktów o niskiej cenie (średnio 1,24€/kg w 2019 r.) do której nasi producenci nie są w stanie się
dostosować. Przeciętny koszt produkcji w UE oscylował w 2018 r. wokół 3,90 €/kg. Jedynym wyjaśnieniem dla tak dużej różnicy jest systematyczne dodawanie taniego syropu cukrowego, trudnego do wykrycia podczas kontroli na granicach UE, a także fakt, że chińska definicja i metoda produkcji miodu jest niezgodna ze standardami obowiązującymi w Europie.
Zdaniem Etienne’a Bruneau, przewodniczącego grupy roboczej „Miód” Copa
Cogeca „Jeżeli sytuacja rynkowa nie ulegnie poprawie, europejscy pszczelarze, których znaczna część dochodów pochodzi z tej działalności, nie będą już mogli jej kontynuować, co zagraża istnieniu ponad 10 milionów uli w UE. Co więcej, pszczelarstwo, ze względu na fakt, że wraz z dzikimi owadami zapylającymi jest odpowiedzialne za zapylanie, jest niezbędne do funkcjonowania
europejskiego rolnictwa i ogrodnictwa oraz ma zasadnicze znaczenie dla różnorodności biologicznej. Sytuacja ta stanowi zagrożenie nie tylko dla naszej branży.” W związku z tą trudną sytuacją, grupa robocza „Miód” Copa Cogeca zaproponowała zdroworozsądkowy plan działania. Wśród propozycji krótkoterminowych przedstawionych przez tę europejską organizację, znalazł się postulat, zgodnie z którym UE musi dopilnować, aby cały miód importowany z kraj ów trzecich, przede wszystkim z Chin, był zgodny z definicją miodu
obowiązującą w UE. Oprócz tego pierwszego postulatu wnosi się również o wprowadzenie oznaczenia pochodzenia (kraju) mieszanek miodu, popierając tym samym deklarację złożoną w tej sprawie przez większość państw członkowskich na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 27 stycznia.
Ponadto, w celu wzmocnienia kontroli Copa--CogecaCogeca wzywają Komisję do uruchomienia nowego wzywają Komisję do uruchomienia nowego planu kontroli w koordynacji z państwami członkowskimi, który byłby ukierunkowany na planu kontroli w koordynacji z państwami członkowskimi, który byłby ukierunkowany na przywóz partii miodu o wadze ponad 20 ton z państw trzecich oraz do utworzenia europejskiego przywóz partii miodu o wadze ponad 20 ton z państw trzecich oraz do utworzenia europejskiego laboratorium referencyjnego ds. miodu laboratorium referencyjnego ds. miodu w ścisłej współpracy ze Wspólnym Centrum Badawczym w ścisłej współpracy ze Wspólnym Centrum Badawczym (WCB) i europejskim obserwatorium rynku miodu. (WCB) i europejskim obserwatorium rynku miodu.

Plan działania

Dnia 02.02.2020r. podczas comiesięcznego zebrania Rejonowego Koła Pszczelarzy w Braniewie gościliśmy Ratownika Medycznego z zaprzyjaźnionej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie. Pan Mateusz poinstruował członków naszego Koła jak należy postępować na wypadek użądlenia przez pszczoły, jeśli zagrożone jest życie ludzkie, szczególnie osób uczulonych na jad pszczeli lub innych owadów błonkoskrzydłych.   Czytaj dalej .......

Życzenia na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia

i Nowy 2020 rok.

Koniec roku to czas gdy pasieka jest zabezpieczona, pszczoły są wyciszone a pszczelarze podsumowują rok. Rok wypełniony pracą i troską o małych skrzydlatych przyjaciół człowieka, którzy odwdzięczają się nie tylko miodem, pyłkiem, mleczkiem, propolisem, jadem pszczelim i woskiem, ale również pracą przy zapylaniu.

Praca w pasiece to nie tylko sielski spokój, zapach i pożytki, ale i planowanie rozwoju przy pomocy ołówka, kalkulatora, i coraz częściej arkusza Excel oraz informacji internetowych i e-poczty. Pszczelarze czytają, dokształcają się i modernizują pasieki, dostosowując je do zmieniającej się rzeczywistości ekonomicznej.

Z okazji nadchodzących Świąt i Nowego Roku wszystkim pszczelarkom i pszczelarzom, ale również przyjaciołom życzymy nieustannego pragnienia poszerzania wiedzy i wykorzystywania jej w codziennej pracy w pasiece, aby liczna rzesza pracowitych pszczół zapylała kwiaty roślin na naszych polskich polach, łąkach i trawnikach.

Życzymy nam wszystkim, coraz większej rzeszy ludzi świadomych znaczenia pszczół dla środowiska. Wszak człowiek nie musi lubić miodu czy leczyć się propolisem, aby korzystać z dobrodziejstw, które oferują pszczoły. Wszyscy spożywamy warzywa i owoce, których nie byłoby gdyby nie nasze pracowite pszczoły.

I niech nigdy się nie ziści przypisywana Albertowi Einsteinowi przepowiednia "… gdy zginie ostatnia pszczoła na kuli ziemskiej, ludzkości pozostaną tylko cztery lata życia".

Zarząd WZP Gdańsk:   Ryszard Voss - Prezes, Jacek Krysztof - W-ce Prezes, Zbygniew Wiackiewicz - Skarbnik, Jadwiga Kłos - Sekretarz, Mieczysław Grulkowski - Członek Zarzadu ,     oraz Pani  Dorota Trochowska - Kierownik Biura WZP.


Jak co roku Zarząd WZP organizuje noworoczne spotkanie Prezesów. Tym razem zaprosili nas pszczelarze z Człuchowa z Prezesem Mirosławem Filipczakiem. Spotkanie odbędzie się w sobotę 11 stycznia o godz. 10. Zaproszenia na spotkanie wraz z programem zostaną doręczone Prezesom Kół w późniejszym terminie. Już dzisiaj w imieniu Zarządu WZP wszystkich serdecznie zapraszam.

Od dnia 01.08.2019r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o Funduszach promocji produktów rolno spożywczych. Do istniejących dotychczas, został dodany nowy Fundusz Promocji Roślin Oleistych, w ramach którego ustawodawca przewidział również przeznaczenie 15% z zebranej kwoty, na promocję miodu oraz innych produktów pszczelich. Pieniądze gromadzone z odpisu od skupu roślin oleistych, głównie rzepaku, w wysokości 0,2% od ceny skupu, będą gromadzone na wydzielonym koncie, a ich dysponentem będzie KOWR. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa, podziałem środków będzie się zajmować powołana w tym celu 9 osobowa komisja, w skład której wchodzić będzie też przedstawiciel organizacji pszczelarskich. Organizacje pszczelarskie będą mogły składać wnioski o przeznaczenie dotacji na cele związane z promocją produktów pszczelich.

O wprowadzenie Funduszu Promocji Miodu, już wielokrotnie pisałem do Ministra Rolnictwa, jak również do Przewodniczącego sejmowego zespołu parlamentarnego d/s pszczelarstwa. Niestety nie utworzono odrębnego Funduszu tylko włączono nas w struktury Funduszu Promocji Roślin Oleistych. Jest to nie do końca nas satysfakcjonujące rozwiązanie, ale stanowi jednak pewną bazę do dalszego starania się o rozwinięcie tego tematu.

Nowo zatwierdzony KPWP na lata 2020 – 2022 przewiduje wzrost kwot corocznie wydatkowanych na pomoc pszczelarstwu w stosunku do kwot z bieżącego programu o 38% , do kwoty ok. 34 min złotych rocznie przy obecnym kursie euro.  W 2018 roku prowadzeniem pasiek zajmowało się wg raportu 74 302 pszczelarzy, którzy utrzymywali 1 663 355 rodzin. Zatwierdzony na najbliższe trzy lata program w znacznej mierze pokrywa się z programem dotychczas realizowany, dlatego przedstawiam tylko różnice które w sposób bezpośredni dotyczą pszczelarzy.

W programach dotacyjnych na kolejny rok, mogą brać udział pszczelarze zgłoszeni do KOWR na listach, zgodnie ze stanem na 30 września roku ubiegłego. (nie będzie takiej sytuacji jak w bieżącym roku, gdzie do dotacji były uwzględniane stany sprzed dwóch lat)

1. Szkolenia

 • Rozszerzono zakres tematyki szkoleniowej i umożliwiono przeprowadzenie szkoleń innych niż związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarki pasiecznej (30% czasu).
 • Podniesiono limit refundacji kosztów wyżywienia uczestników szkoleń.
 • Umożliwiono udział w szkoleniach osobom nowo wstępującym w szeregi pszczelarzy.

2. Zakup uli i sprzętu pszczelarskiego (dla pszczelarzy posiadających min. 10 rodzin)

 • Utrzymano zasadę refundacji do 60% ceny netto zakupu.
 • Zwiększono limit maksymalnej refundacji w jednym sezonie do kwoty nie przekraczającej iloczynu liczby uli x 70 ,-, ale max do 12.000,- (było 50,- i 10.000,-)
 • Wprowadzono możliwość zapłaty kartą. (załączamy potwierdzenie transakcji)
 • W wykazie sprzętu dodano:  sprzęt do pozyskiwania pierzgi.
 • Wbrew stanowisku PZP została dopisana zasada, że z tego działania mogą korzystać pszczelarze wprowadzający produkty na rynek zgodnie z obowiązującym prawem, czyli mający zarejestrowaną sprzedaż bezpośrednią (SB) lub rolniczy handel detaliczny (RHD). Główny Lekarz Weterynarii na wniosek PZP skierował wytyczne do PIW, mające na celu bezproblemową rejestrację RHD przez pszczelarzy. Obecność pszczelarza na listach rejestracyjnych PIW (RHD lub SB), będzie dokonywał KOWR w trakcie przyznawania dotacji. (po 30 czerwca każdego roku dotacyjnego)

3. Racjonalizacja sezonowego przenoszenia uli.

 • Pomoc jak do tej pory skierowana do dwóch grup pszczelarzy:- posiadających min 25 rodzin (zakup lawet, wag i urządzeń dźwigowych)

  - posiadających min 150 rodzin którzy dodatkowo mogą rozliczyć koszty zakupu ładowarek

 • w pierwszym przypadku max. kwota refundacji jak w przypadku zakupu uli i sprzętu (pkt.2), natomiast w drugim przypadku 100,- x ilość rodzin, ale max. 30.000,-
 • W tym działaniu refundacja może być przyznana tylko raz w okresie obowiązywania programu (3 lata).
 • Obowiązuje również obowiązek rejestracji sprzedaży.
 • Skrócono termin dokonania rozliczenia do 30 czerwca. (dla organizacji)

4. Zakup produktów leczniczych weterynaryjnych do zwalczania warrozy.

 • Ilość refundowanych leków dla producenta produktów pszczelich powinna być zgodna z zaleceniami lekarza weterynarii (książka leczenia zwierząt).

5. Zakup pszczół.

 • W przypadku małych pasiek, do 6 pni, umożliwiono refundację kosztu zakupu odkładów i pakietów pszczelich do 50% liczby posiadanych rodzin. (Przy dotychczasowym limicie 20%, większość takich małych pszczelarzy była pozbawiona możliwości zakupu)

6. Badanie jakości handlowej miodu.

 • Pomoc może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych dla pszczelarzy posiadających min 10 rodzin i mających zarejestrowany RHD lub SB.

Najpóźniej do końca sierpnia Prezes ARiMR opublikuje Zarządzenie, które będzie obowiązywało przy korzystaniu z KPWP na najbliższe trzy lata.

Po ukazaniu się Zarządzenia, WZP przygotuje szczegółowe wytyczne dla Prezesów kół wraz z wzorcową listą zamówienia, ale już od dzisiaj można zbierać zamówienia od pszczelarzy na zakupy dotowane, oraz przygotowywać listy pszczelarzy wg stanu na dzień 30 września 2019r. (opłacone składki ulowe), bo niestety jak zwykle będzie mało czasu. (max termin dosłania list i zamówień do WZP to 18 październik).

Prezes WZP – Ryszard Voss

Kociewskie Stowarzyszenie Przyjaciół Pszczół , oraz Rejonowe Koło Pszczelarzy z Pelplina zapraszają 15 sierpnia 2019 r do Pelplina na coroczne Targi Pszczelarskie.
Początek Targów godz. 11.oo
Dla pszczelarzy zostanie zorganizowany specjalny panel na temat zimowego karmienia pszczół z udziałem specjalisty.
PROBIOTYKI. Czym są i czy je stosować ?
Ponad to : dużo sprzętu, nowi producenci, nowe wzory, nowe oferty.

Zapraszamy pszczelarzy wraz z rodzinami i znajomymi.

Szczegóły na zaproszeniu promującym imprezę.