Przeskocz do treści

Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa na lata 2020 – 2022

Nowo zatwierdzony KPWP na lata 2020 – 2022 przewiduje wzrost kwot corocznie wydatkowanych na pomoc pszczelarstwu w stosunku do kwot z bieżącego programu o 38% , do kwoty ok. 34 min złotych rocznie przy obecnym kursie euro.  W 2018 roku prowadzeniem pasiek zajmowało się wg raportu 74 302 pszczelarzy, którzy utrzymywali 1 663 355 rodzin. Zatwierdzony na najbliższe trzy lata program w znacznej mierze pokrywa się z programem dotychczas realizowany, dlatego przedstawiam tylko różnice które w sposób bezpośredni dotyczą pszczelarzy.

W programach dotacyjnych na kolejny rok, mogą brać udział pszczelarze zgłoszeni do KOWR na listach, zgodnie ze stanem na 30 września roku ubiegłego. (nie będzie takiej sytuacji jak w bieżącym roku, gdzie do dotacji były uwzględniane stany sprzed dwóch lat)

1. Szkolenia

 • Rozszerzono zakres tematyki szkoleniowej i umożliwiono przeprowadzenie szkoleń innych niż związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarki pasiecznej (30% czasu).
 • Podniesiono limit refundacji kosztów wyżywienia uczestników szkoleń.
 • Umożliwiono udział w szkoleniach osobom nowo wstępującym w szeregi pszczelarzy.

2. Zakup uli i sprzętu pszczelarskiego (dla pszczelarzy posiadających min. 10 rodzin)

 • Utrzymano zasadę refundacji do 60% ceny netto zakupu.
 • Zwiększono limit maksymalnej refundacji w jednym sezonie do kwoty nie przekraczającej iloczynu liczby uli x 70 ,-, ale max do 12.000,- (było 50,- i 10.000,-)
 • Wprowadzono możliwość zapłaty kartą. (załączamy potwierdzenie transakcji)
 • W wykazie sprzętu dodano:  sprzęt do pozyskiwania pierzgi.
 • Wbrew stanowisku PZP została dopisana zasada, że z tego działania mogą korzystać pszczelarze wprowadzający produkty na rynek zgodnie z obowiązującym prawem, czyli mający zarejestrowaną sprzedaż bezpośrednią (SB) lub rolniczy handel detaliczny (RHD). Główny Lekarz Weterynarii na wniosek PZP skierował wytyczne do PIW, mające na celu bezproblemową rejestrację RHD przez pszczelarzy. Obecność pszczelarza na listach rejestracyjnych PIW (RHD lub SB), będzie dokonywał KOWR w trakcie przyznawania dotacji. (po 30 czerwca każdego roku dotacyjnego)

3. Racjonalizacja sezonowego przenoszenia uli.

 • Pomoc jak do tej pory skierowana do dwóch grup pszczelarzy:- posiadających min 25 rodzin (zakup lawet, wag i urządzeń dźwigowych)

  - posiadających min 150 rodzin którzy dodatkowo mogą rozliczyć koszty zakupu ładowarek

 • w pierwszym przypadku max. kwota refundacji jak w przypadku zakupu uli i sprzętu (pkt.2), natomiast w drugim przypadku 100,- x ilość rodzin, ale max. 30.000,-
 • W tym działaniu refundacja może być przyznana tylko raz w okresie obowiązywania programu (3 lata).
 • Obowiązuje również obowiązek rejestracji sprzedaży.
 • Skrócono termin dokonania rozliczenia do 30 czerwca. (dla organizacji)

4. Zakup produktów leczniczych weterynaryjnych do zwalczania warrozy.

 • Ilość refundowanych leków dla producenta produktów pszczelich powinna być zgodna z zaleceniami lekarza weterynarii (książka leczenia zwierząt).

5. Zakup pszczół.

 • W przypadku małych pasiek, do 6 pni, umożliwiono refundację kosztu zakupu odkładów i pakietów pszczelich do 50% liczby posiadanych rodzin. (Przy dotychczasowym limicie 20%, większość takich małych pszczelarzy była pozbawiona możliwości zakupu)

6. Badanie jakości handlowej miodu.

 • Pomoc może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych dla pszczelarzy posiadających min 10 rodzin i mających zarejestrowany RHD lub SB.

Najpóźniej do końca sierpnia Prezes ARiMR opublikuje Zarządzenie, które będzie obowiązywało przy korzystaniu z KPWP na najbliższe trzy lata.

Po ukazaniu się Zarządzenia, WZP przygotuje szczegółowe wytyczne dla Prezesów kół wraz z wzorcową listą zamówienia, ale już od dzisiaj można zbierać zamówienia od pszczelarzy na zakupy dotowane, oraz przygotowywać listy pszczelarzy wg stanu na dzień 30 września 2019r. (opłacone składki ulowe), bo niestety jak zwykle będzie mało czasu. (max termin dosłania list i zamówień do WZP to 18 październik).

Prezes WZP – Ryszard Voss