Przeskocz do treści

Odpowiedź ARiMR na postulaty PZP. Terminy projektów bez zmian!

DRR-WRR.6183.11.2020.JN

Dzień dobry,

W odpowiedzi na poniższą wiadomość Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa uprzejmie informuje, co następuje.

Odnosząc się do terminu rozliczenia umów dla sezonu 2019/2020,
informuję, iż zgodnie z art. 2 Rozporządzenia wykonawczego Komisji
(UE) 2015/1368 z dnia 6 sierpnia 2015 r. ustanawiającego zasady
stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1308/2013 w odniesieniu do pomocy w sektorze pszczelarskim (Dz.U. L 211
z 8.8.2015, str. 9), działania związane z realizacją poszczególnych
projektów w ramach realizacji mechanizmu „Wsparcie rynku produktów
pszczelich”, tj. projektów:

– Zakup sprzętu pszczelarskiego,

– Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej,

– Analizy jakości miodu,

– Zakup pszczół,

– Szkolenia,

– Zakup leków do zwalczania warrozy,

powinny być zrealizowane do 31.07.2020 r. Natomiast zgodnie z art. 7
ww. rozporządzenia, wypłata środków finansowych w ramach realizacji
ww. projektów powinna zakończyć się do 15.10.2020 r.

Rozumiejąc nadzwyczajną sytuację związaną z ogłoszeniem stanu
zagrożenia epidemicznego na terenie kraju uprzejmie informuję, iż w
obecnym stanie prawnym, związki pszczelarskie powinny podjąć wszelkie
możliwe działania mające na celu realizację poszczególnych
działań w zakresie zawartych umów z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia
Rolnictwa (KOWR) z zachowaniem ww. terminu.

W przypadku braku możliwości przeprowadzenia szkoleń dla pszczelarzy
w formie tradycyjnej do dnia 31.07.2020 r., zgodnie z zawartymi z KOWR
umowami, należy rozważyć możliwość przeprowadzenia szkoleń w
innych formach niż tradycyjne, np. w formie telekonferencji czy
szkolenia e-lerningowego. Wówczas refundacji mogłyby podlegać m.in.
koszty przeprowadzonych wykładów czy też koszty materiałów
szkoleniowych.

Odnosząc się do wpływu niewykorzystania środków finansowych na dany
cel w danym roku na podział środków finansowych w roku następnym,
uprzejmie informuję, iż stopień realizacji umów może być jednym z
kryteriów branych pod uwagę przez Komisję Opiniującą Projekty.
Podział środków finansowych może być dokonywany również w oparciu
o inne elementy, np. liczbę członków podmiotu uprawnionego,
zgodność tematów szkoleń z zakresem podanym w Krajowym Programie
Wsparcia Pszczelarstwa (KPWP) czy też wielkość środków
przewidzianych na ten cel.

Ponadto, nadmieniam, iż zgodnie z pkt 7.3.8 „Warunków udziału w
mechanizmie Wsparcie rynku produktów pszczelich na lata 2020-2022″,
zwanych dalej „Warunkami”, środki finansowe niewykorzystane w ramach
poszczególnych działań mogą zostać wykorzystane na zakup leków do
zwalczania warrozy i rozliczone w ramach działania „Zakup leków do
zwalczania warrozy”.

Natomiast w odniesieniu do refundacji kosztów związanych z
przygotowaniem do realizacji działania „Szkolenia„ uprzejmie
informuję, iż koszty związane z przygotowaniem szkolenia, które
mogą być refundowane w ramach przedmiotowego mechanizmu zostały
wskazane w KPWP oraz w Warunkach. W/w dokumenty określają jakie
koszty podstawowe i jakie koszty dodatkowe podlegają refundacji,
odpowiednio do realizowanego projektu. Zgodnie z pkt 6.7.2
„Warunków”: „Kwota refundacji wyliczana będzie na następujących
zasadach:

* Koszty podstawowe: – koszty poniesione na wspieranie podnoszenia
poziomu wiedzy pszczelarskiej – do 100% poniesionych kosztów netto
(…) 2) Koszty dodatkowe – maksymalnie do 7% sumy kosztów podstawowych
podlegających refundacji”.

W ramach działania „Szkolenia” kosztami podstawowymi są: koszty
materiałów szkoleniowych, wynajmu pomieszczeń, wynagrodzenia
wykładowców oraz koszty wyżywienia uczestników szkolenia, natomiast
kosztami dodatkowymi mogą być koszty związane z przygotowaniem
projektu i jego obsługą, np. zakup materiałów biurowych,
korespondencja, telekomunikacja, prace biurowe itd.

W przypadku gdy szkolenie nie zostanie zrealizowane, wówczas nie
zostaną poniesione koszty podstawowe, zatem nie będą mogły być
zrefundowane koszty dodatkowe (m.in. koszty związane z przygotowaniem
projektu), które stanowią do 7% kosztów podstawowych przyjętych do
refundacji.

Ponadto uprzejmie informuję, iż Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa nie może zając stanowiska w zakresie
sprawozdawczości, gdyż kwestia ta nie dotyczy realizacji mechanizmu
„Wsparcie rynku produktów pszczelich”.

Departament Rynków Rolnych, Wydział Rynków Roślinnych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Mając powyższe na uwadze Zarząd WZP Gdańsk podjął działania mające na celu pełne wykorzystanie przyznanych nam kwot dotacji.

Terminy realizacji działania dotyczącego zakupu leków, przekazane podczas spotkania Prezesów i późniejszych mailach nie ulegają zmianie.

Prosimy o dokonywanie wpłat za leki na konto WZP oraz dostarczenie elektronicznie list pszczelarzy którzy dokonali wpłaty (tylko w przypadku jeżeli na zakupy zdecydowała się cześć członków koła)