Przeskocz do treści

Z okazji Świąt Wielkanocnych,w tych trudnych dniach doświadczenia i próby, życzę wszystkim Pszczelarzom pokoju w sercach i wzajemnej życzliwości.  Aby te Święta Wielkanocne wniosły do Waszych rodzin wiosenną radość, pogodę ducha, i nadzieję na dobry sezon pszczelarski.

Z pszczelarskim pozdrowieniem

W imieniu własnym i Zarządu WZP

Prezes Ryszard Voss

 

W dniu 09.04.2022 r w Przywidzu odbył się doroczny Walny Zjazd Delegatów WZP w Gdańsku. Obrady poprowadził kol. Grzegorz Stańczyk, wiceprzewodniczącym był kol. Zbigniew Wiąckiewicz, a sekretarzem niezawodny kol. Mieczysław Kobiella. Po wprowadzeniu sztandaru chwilą ciszy uczczono wszystkich zmarłych w ubiegłym roku pszczelarzy - członków związku. Komisja mandatowo skrutacyjna stwierdziła prawomocność obrad w pierwszym terminie, a następnie sprawozdanie Zarządu za 2021 r przedstawił jego Prezes Ryszard Voss. Po przedstawieniu sprawozdań Komisji Rewizyjnej Związku, Sądu Koleżeńskiego oraz dyskusji wszystkie sprawozdania zostały przyjęte i udzielono absolutorium Zarządowi przy jednym głosie wstrzymującym się. Kol. Leszek Pękala przedstawił działania Stowarzyszenia Apis Pomerania oraz kierunku pszczelarskiego szkoły w Bolesławowie. W trakcie dalszych obrad przyjęto uchwalę o wzroście składki członkowskiej od przyszłego roku do kwoty 60 złotych oraz o przyznaniu w bieżącym roku refundacji poniesionych kosztów przy obsłudze dotacji dla Kół, w wysokości pięćdziesięciu groszy do jednego zarejestrowanego dla potrzeb dotacji ula. Po wyczerpaniu porządku obrad i zgłoszeniu wolnych wniosków obrady zakończyły się wspólnym obiadem.