Przeskocz do treści

Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa na 2023 rok.

W dniu 25 sierpnia 2022 roku w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odbyło się spotkanie przedstawicieli Prezydium Zespołu - Waldemara Kudły i Piotra Krawczyka z Naczelnik w Departamencie Rynków Rolnych Panią Ewą Domańską i przedstawicielem Departamentu Rynków Rolnych Wydziału Produktów Zwierzęcych Głównym Specjalistą panem Jackiem Parszewskim. Na spotkaniu przedstawiciele Ministerstwa przedstawili założenia do wdrożenia Krajowego Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej (KPS) w zakresie interwencji w sektorze pszczelarskim. Plan ten został ostatecznie zatwierdzony przez Komisje Europejską w dniu 31 sierpnia 2022r.

Najważniejsze na dzień dzisiejszy ustalenia:

- KPS w tym interwencje w sektorze pszczelarskim wejdą do realizacji po 1 stycznia 2023 roku.

- w pierwszej kolejności Ministerstwo planuje uruchomić trzy działania pomocowe: zakup sprzętu do gospodarki pasiecznej, zwalczanie warrozy i zakup pszczół.

- pozostałe działania pomocowe byłyby uruchamiane sukcesywnie w dalszej kolejności.

- wszystkie wnioski o przyznanie pomocy oraz korespondencja prowadzona z ARiMR ma się odbywać tylko w formie elektronicznej.

- publikacje i ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy planuje się podać z wyprzedzeniem miesięcznym od daty możliwości ich składania. Następnie pszczelarze za pomocą organizacji pszczelarskiej lub indywidualnie będą mieli (tutaj nie określono dokładnie jeszcze czasu – jest mowa o około 2 tygodniach) czas na złożenie do ARiMR wniosku o przyznanie pomocy w ramach poszczególnych działań.

- Organizacje i Pszczelarzy nie będzie obowiązywał stan rodzin pszczelich na dzień 30 września poprzedniego roku jak było do tej pory tylko deklarowany stan na dzień złożenia wniosku do ARiMR.

- w każdym z tych działań pszczelarz korzystający z pomocy będzie musiał posiadać numer producenta rolnego EP (pszczelarze którzy korzystali z pomocy ARiMR do przezimowanych rodzin taki numer już posiadają)

- w działaniach pomocowych dotyczących sprzętu i zakupu pszczół (dotyczy pszczelarzy posiadających powyżej 10 pni pszczelich), zgodnie z zatwierdzonym KPS, będzie obowiązek posiadania numeru z rejestru Sprzedaży Bezpośredniej lub Rolniczego Handlu Detalicznego. - - ponadto, zostanie ustalona (wzorem lat ubiegłych) lista sprzętu pszczelarskiego podlegającego refundacji.

Uwzględniając powyższe Zarząd WZP w przypadku refundacji jedynie 4% kosztów prowadzenia programu dotacji i czasu na realizację dwóch tygodni nie będzie uczestniczył w przekazywaniu wniosków na zakup sprzętu do ARiMR.

Pszczelarze będą musieli składać wnioski indywidualnie z informacyjnym wsparciem ze strony WZP.

WZP będzie realizował zbiorowe zakupy leków i pszczół oraz szkolenia.

Do czasu opublikowania Zarządzenia Prezesa ARiMR w sprawie KPWP zawieszamy wszystkie działania związane z dotacjami na 2023 rok.