Przeskocz do treści

Aktualizacja 02.07.2024r. 

W związku z błędnym arkuszem umowy, w linku tu i w "dotacje" udostępniono nowy wzór umowy na sprzęt

treść oryginalna:

W dniu 18.VI.2024 roku została zawarta umowa nr 00051.BWI11.61831.1.129.2024 o przyznaniu pomocy w ramach interwencji I.6.2 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych” realizowana w roku pszczelarskim 2024. Zasady realizacji są podobne, jak w lat poprzednich - do dnia 12.VII.2024 roku należy dostarczyć komplet dokumentów wymaganych w tej interwencji do siedziby WZP w Gdańsku. Uznawane są zakupy sprzętu fabrycznie nowego od dnia 16.X.2023 roku dla osób, które złożyły w wymaganym okresie zapotrzebowania u Prezesów.

Zarząd WZP zwraca się z prośbą o dostarczenie kompletu dokumentów: kopi faktury, kopi potwierdzenia przelewu, kopi decyzji RHD lub SB oraz dwu wypełnionych umów. Wszystkie w/w kopie należy opatrzyć opisem „za zgodność z oryginałem” oraz czytelnym podpisem zawierającym imię i nazwisko wnioskodawcy. Wyjątkiem jest potwierdzenie przelewu elektronicznego – jeśli zawiera klauzulę, że zostały sporządzone na podstawie ustawy prawo bankowe i nie wymagają stempla oraz podpisu, to nie trzeba ich poświadczać za zgodność.

Proszę dokładnie zapoznać się z umowami, których druki są dostępne tu oraz w zakładce dotację, jak również wypełnić je w dwu egzemplarzach i dostarczyć do siedziby WZP w Gdańsku w/w nieprzekraczalnym terminie 12.VII.2024 roku wraz z pozostałymi dokumentami.

Wojciech Albecki

Wiceprezes Zarządu

Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gdańsku

W dniu wczorajszym Zarząd WZP w Gdańsku podpisał umowę o pracę z nowym Kierownikiem biura WZP w Gdańsku.

Nowy Kierownik biura WZP w Gdańsku jest również pszczelarzem – prowadzi własną sporej wielkości pasiekę, pochodzi z Pelplina i jest również Prezesem Zarządu Rejonowego Koła Pszczealrzy w Pelplinie.

Nowy Kierownik biura WZP w Gdańsku Pan Bartosz Nalecziński od dnia 1.VII.2024 roku ropoczął pracę na tym stanowisku. Godziny i dni pracy nowego Kierownika to od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 w siedzibie WZP w Gdańsku. Dotychczasowe kontakty do biura pozostają niezmienne, tj. e-mail: wzpgdansk@wp.pl, tel. 58-301-19-04 oraz służbowa komórka 530-991-207.

Wojciech Albecki

Prezes Zarządu WZP w Gdańsku Antoni Marian Rzepka oraz nowy Kierownik biura WZP w Gdańsku Bartosz Nalecziński

Informuję, że dnia 18.VI.2024 roku została podpisana umowa nr 00003.BWI11.61832.1.3.2024 pomiędzy WZP, a ARiMR. Przypominam o konieczności dostarczenia kompletu dokumentów do siedziby WZP w Gdańsku przez Prezesów Zarządów Rejonowych Kół Pszczelarzy, bądź osoby za to odpowiedzialne w Kołach. Czas na dostarczenie kompletu dokumentów mija 10.VII.2024 roku. Proszę o dostarczenie podpisanych przez pszczelarzy kopi kart leczenia oraz listy również podpisanej przez członków.

 

Wojciech Albecki