Przeskocz do treści

Umowa na sprzęt podpisana – zasady realizacji (Aktualizacja 02.07.2024r.)

Aktualizacja 02.07.2024r. 

W związku z błędnym arkuszem umowy, w linku tu i w "dotacje" udostępniono nowy wzór umowy na sprzęt

treść oryginalna:

W dniu 18.VI.2024 roku została zawarta umowa nr 00051.BWI11.61831.1.129.2024 o przyznaniu pomocy w ramach interwencji I.6.2 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych” realizowana w roku pszczelarskim 2024. Zasady realizacji są podobne, jak w lat poprzednich - do dnia 12.VII.2024 roku należy dostarczyć komplet dokumentów wymaganych w tej interwencji do siedziby WZP w Gdańsku. Uznawane są zakupy sprzętu fabrycznie nowego od dnia 16.X.2023 roku dla osób, które złożyły w wymaganym okresie zapotrzebowania u Prezesów.

Zarząd WZP zwraca się z prośbą o dostarczenie kompletu dokumentów: kopi faktury, kopi potwierdzenia przelewu, kopi decyzji RHD lub SB oraz dwu wypełnionych umów. Wszystkie w/w kopie należy opatrzyć opisem „za zgodność z oryginałem” oraz czytelnym podpisem zawierającym imię i nazwisko wnioskodawcy. Wyjątkiem jest potwierdzenie przelewu elektronicznego – jeśli zawiera klauzulę, że zostały sporządzone na podstawie ustawy prawo bankowe i nie wymagają stempla oraz podpisu, to nie trzeba ich poświadczać za zgodność.

Proszę dokładnie zapoznać się z umowami, których druki są dostępne tu oraz w zakładce dotację, jak również wypełnić je w dwu egzemplarzach i dostarczyć do siedziby WZP w Gdańsku w/w nieprzekraczalnym terminie 12.VII.2024 roku wraz z pozostałymi dokumentami.

Wojciech Albecki

Wiceprezes Zarządu

Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gdańsku