Przeskocz do treści

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, poinformował nas o przedłużeniu terminu na ostateczne rozliczenie części umów dotacyjnych. W związku z powyższym Zarząd WZP w Gdańsku przedłuż termin składania wniosków rozliczających umowy sprzętowe (nie dotyczy gospodarki wędrownej) oraz na zakup pszczół do dnia 15.08.2021 r. Zakupy muszą byś zrealizowane najpóźniej do końca lipca. Prezesów kół proszę o poinformowaniu zainteresowanych pszczelarzy.

Stowarzyszenie Edukacyjne „PSZCZÓŁKA” organizuje wydarzenie sportowo-rekreacyjne pod nazwą „BIEG do MIODU – VII Edycja 2021”. Ideą imprezy jest upamiętnienie krzewicieli naszej rodzinne tradycji pszczelarskiej i Miodu Pszczółkowskiego, wpisanego w 2007 roku na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa. Było to zasługą mojego wujka Henryka Kamińskiego, wieloletniego prezesa Rejonowego Koła Pszczelarzy w Pszczółkach, a teraz spuścizna ta jest pieczołowicie pielęgnowana przez jego następców.

Formuła imprezy jest dość szeroka, bo chodzi o rekreacyjne wykonanie aktywności: spacer, nordick walking, bieg, jazda na rowerze, jazda na rolkach na dystansie od 5 km do 32,195 km (lub większym jeśli ktoś się czuje na siłach) i przesłanie mapki (screen z zegarka lub telefonu) na adres kontakt@stowarzyszenie-pszczolka.info . Termin realizacji wybranej formy ruchowej powinien nastąpić w okresie od 15.06 do 15.07.2021 r. a  miejsce i lokalizację uczestnicy wybierają sami.

Zapisy odbywają się tutaj: https://elektronicznezapisy.pl/event/5797.html i trwają do 30.06.2021 r.  W opisie podaję najważniejsze informacje, jest dostęp do wizualizacji gadżetów (załączam wybrane pliki jpg - logo biegu i medal) - zachęcam też do zapoznania się z regulaminem.

Do wyboru jest Pakiet podstawowy za 37,00 pln, który zawiera pamiątkowy medal a w Pakiecie rozszerzonym (+25,00 pln) można dodać dobrej jakości techniczną koszulkę biegową (marka przetestowana w poprzednich edycjach) oraz jako nowość – wielofunkcyjną buffkę za 12,00 pln.

Kolejne informacje organizacyjne publikuję na:  Profil FB - Stowarzyszenie Edukacyjne PSZCZÓŁKA i stronie stowarzyszenia: www.stowarzyszenie-pszczolka.info

Gorąco zapraszam a w razie pytań – jestem do dyspozycji.

Arkadiusz Kamiński

Prezes Zarządu

Stowarzyszenie Edukacyjne "PSZCZÓŁKA"

mail: kontakt@stowarzyszenie-pszczolka.info

tel. 787 329 038 lub 694 494 953

Z dniem 28 maja 2021 r. rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie pomocy dla pszczelarzy będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

W załączeniu przekazujemy wnioski

Wzór wniosku o pomoc dla pszczelarzy w formacie PDF
Wzór wniosku o pomoc dla pszczelarzy w formacie Excel

oraz
Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc dla pszczelarzy

a także

Wniosek_o_wpis_do_ewidencji_producentów EP

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać na formularzu (jak w załączeniu) opracowanym i udostępnionym przez Agencję lub pobrać ze strony Agencji ARiMR https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-dla-pszczelarzy-do-przezimowanych-rodzin-pszczelich.html

Wnioski składać należy do Kierownika BP ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza, w terminie od dnia: 28.05.2021r. do dnia 30.06.2021 r.

W przypadku złożenia wniosku w terminie innym niż określony powyżej nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Beneficjentem pomocy może być pszczelarz:

  1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, tzw. numer EP
  2. który prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Do wniosku należy dołączyć:

1) w przypadku braku tzw. numeru EP, należy do wniosku dołączyć wypełniony i podpisany wniosek o wpis do EP.

2) zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o:

  • wpisaniu, pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
  • liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc,

3) zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.

Informacja w sprawie zasad uzyskiwania numerów identyfikacyjnych w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (otwórz) – dotyczy wnioskodawców, którzy nie posiadają takiego numeru.

Wnioski można przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) przesyłką rejestrowaną. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub złożyć osobiście, o ile w danej jednostce istnieje taka możliwość.

Za datę złożenia wniosku będzie uważana data nadania, w przypadku platformy ePUAP i rejestrowanej przesyłki pocztowej, a w przypadku umieszczenia wniosku we wrzutni lub złożenia na kancelarii Biura Powiatowego, data umieszczenia we wrzutni lub odpowiednio złożenia w kancelarii.

W przypadku skorzystania z wrzutni, jeżeli wnioskodawca chce otrzymać potwierdzenie złożenia, do wniosku należy dołączyć dane kontaktowe (adres e- mail, bądź nr. telefonu komórkowego) ze wskazaniem, że za pośrednictwem tego adresu e-mail lub numeru telefonu, Agencja ma poinformować o przyjęciu wniosku poprzez wrzutnie.

Pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół ustala się w formie dotacji do każdej przezimowanej rodziny pszczelej, przy stawce dotacji wynoszącej 20 zł na rodzinę pszczelą na rok.

Wysokość pomocy, ustala się jako iloczyn liczby przezimowanych rodzin pszczelich oraz stawki pomocy na jedną przezimowaną rodzinę pszczelą.

W przypadku, gdy ze złożonych wniosków będzie wynikało, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 35,5 mln zł do obliczenia wysokości tej pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący. Współczynnik korygujący stanowi iloraz kwoty 35,5 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającej ze złożonych wniosków.

Pomoc, jest wypłacana na rachunek pszczelarza wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w tzw. EP.
Pomoc, ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9 ze zm.) oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Wprowadzenie powyższej pomocy wynika z opublikowania w dniu 20.05.2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 926 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.05.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poprzez dodanie § 13zf oraz § 13zg, którym wprowadza się pomoc dla pszczelarzy.

Wszelkie pytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla producentów rolnych należy kierować do właściwych miejscowo palcówek ARiMR - (otwórz) lub na adres na: info@arimr.gov.pl

W dniu 20 maja ukazała się w Dzienniku Ustaw pod poz. 926 aktualizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Część Rozporządzenia dotycząca pszczelarzy

Niestety pomimo wniosku PZP nie zmieniono zapisu o konieczności dostarczania zaświadczenia od powiatowego lekarza weterynarii z roku ubiegania się o pomoc. (a nie potwierdzonej kserokopii aktualnego zaświadczenia). Taki tryb postępowania ma aktualizować wpisy do rejestrów PIW. Powyższa aktualizacja  rozporządzenia wchodzi w życie 27.05.2021 r, więc proszę wcześniej nie zgłaszać się do ARiMR. Większość wniosków Agencja przyjmuje droga elektroniczną i tak samo będzie na pewno w przypadku pszczelarzy. Osoby chętne do skorzystania z pomocy mogą już w chwili obecnej wystąpić do Powiatowych Inspektoratów Weterynarii o aktualne zaświadczenie.

Link dp pełnej treści rozporządzenia: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000926/O/D20210926.pdf

 

 

W dniu którym świętujemy Światowy Dzień Pszczoły na stronie internetowej KPRM ukazała się informacja o przyjęciu przez Radę Ministrów rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Najważniejsza dla nas informacja dotyczy dopłaty w wysokości 20 złotych do przezimowanej rodziny pszczelej. W chwili obecnej oczekujemy na publikację rozporządzenia w celu poznania zasad przyznawania dofinansowywania. W tym roku będzie krótki termin na jego realizację, gdyż do 30 czerwca, a całością będzie zajmować się ARiMR. Do projektu Rozporządzenia Polski Związek Pszczelarski zgłaszał kilka uwag ułatwiających występowanie o dotację, lecz do chwili obecnej nie wiadomo, czy zostały przyjęte.

Po opublikowaniu Rozporządzenia roześlemy dodatkową informację do kół, oraz zamieścimy na naszej stronie.

Link do wiadomości na stronach KPRM

20 maja obchodzimy na całym świecie ustanowiony przez ONZ w 2017 roku Światowy Dzień Pszczoły. Szczególnie w tym dniu pamiętajmy o naszych podopiecznych. Warto z tej okazji przekazać chociaż jednej osobie tą informację. Propagujmy wiedzę pszczelarska wśród najmłodszego pokolenia, co na pewno przyniesie pożądany efekt.

oznor

 

W zwiazku z brakiem możliwości zwołania Zjazdu w przewidzianym statutowo terminie tj. do dnia 30.04.2021. Zarząd WZP w Gdańsku przyjął uchwałę o zwołaniu Zjazdu w najbliższym możliwym terminie, po odwołaniu obostrzeń związanych z zakazem zgromadzeń. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone i przyjęte przez Zarząd, oraz przekazane do zaopiniowania Komisji Rewizyjnej.

W chwili obecnej prosimy Zarządy Kół o skupieniu się na sprawnym i terminowym załatwianiu spraw dotacyjnych. Przypominamy, że od 1 maja weterynarz będzie uzgadniał termin dostarczenia leków. Proszę pamiętać o zbieraniu podpisów na listach o odebraniu leków, oraz zwrocie kopi książki leczenia zwierząt do WZP w nieprzekraczalnym terminie do końca lipca.

Do zdarzenia doszło w świąteczny weekend. W nocy z niedzieli na poniedziałek nieznany sprawca zniszczył pasiekę jednego z naszych pszczelarzy. Dziewięć uli zostało zalanych ropą, co doprowadziło do wytrucia tysięcy pszczół. Sprawą zajęła się kartuska Policja. Trwa ustalanie sprawcy zdarzenia. Brak monitoringu, brak świadków zdarzenia. Pasiekę prowadzi Pan Franciszek. Szkody wycenił na ok. 9 tysięcy złotych. Zniszczone zostały ule oraz wytrute zostały całe rodziny. Pani Małgorzata Błaszek Prezes koła w Sierakowicach, nie zastanawiając się długo, zaraz po wyemitowaniu reportażu w TVN, w imieniu swoim, pszczelarzy i rodziny zorganizowałam zbiórkę na odbudowę zniszczonej pasieki https://zrzutka.pl/ce3emg. O całej sytuacji poinformowałam również naszych pszczelarzy z koła, którzy również zaangażowali się w pomoc. W ciągu zaledwie doby udało się zebrać całą potrzebną kwotę. Pan Maciej Szela z programu TakdlaPszczół, prowadzącego "bank pszczół", zaproponował dostarczenie 9 rodzin, natomiast Prezes koła podjęła się dalszego pilotowania całej pomocy. Bardzo dziękujemy wszystkim którzy dokonali wpłaty na rzecz zniszczonej pasieki, fundacji za deklaracje dostarczenia rodzin a Pani Prezes za zaangażowanie. Zdjęcia zniszczonej pasieki można obejrzeć https://kartuzy.info/artykul/zajezierze-ktos-zalal/1158181

Od poniedziałku 22.03.2020 można składać umowy na zakup sprzętu oraz gospodarki wędrownej. Wszystkie niezbędne informacje znajdą Państwo w zakładce "dotacje". Proszę ścisłe stosować się do zamieszczonych tam informacji oraz przestrzegać terminów realizacji. Jest to warunkiem otrzymania dotacji. Zostały tam również zamieszczone informacje do programu dotacyjnego "pszczoły". W przypadku niejasności proszę się kontaktować z Prezesem swojego koła, lub biurem WZP.