Przeskocz do treści

Beneficjantem programu może być pszczelarz:

- któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, tzw. numer EP;

- który prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Agencja udziela ww. pomocy finansowej na podstawie wniosku pszczelarza, złożonego do właściwego Biura Powiatowego Agencji ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Nabór wniosków trwa od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja roku, za który składany jest wniosek.

Do wniosku należy dołączyć:

1) zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oraz o aktualnej liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc,

2) zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis.

Pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół ustala się w formie dotacji do każdej przezimowanej rodziny pszczelej. Od 2023 r.  stawka dotacji wynosi 50 zł na rodzinę pszczelą na rok.

Wysokość pomocy, ustala się jako iloczyn liczby przezimowanych rodzin pszczelich wskazanych we wniosku o pomoc finansową, przy czym liczba ta nie może być wyższa niż wskazana w zaświadczeniu powiatowego lekarza weterynarii oraz stawki pomocy na jedną przezimowaną rodzinę pszczelą.

Budżet programu wynosi 80 mln zł na rok.

W przypadku, gdy ze złożonych wniosków będzie wynikało, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę budżetu programu na dany rok, do obliczenia wysokości tej pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący. Współczynnik korygujący stanowi iloraz kwoty budżetu programu na dany rok i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającej ze złożonych wniosków.

Informacja o naborze na dany rok wraz z formularzem wniosku o pomoc finansową dla pszczelarzy, będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, publikowana jest na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem:

https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-krajowa.

W przypadku pytań dotyczących pomocy na przezimowanie pni pszczelich proszę o kontakt z Departamentem Wsparcia Krajowego pod nr tel. 22 318 48 50.

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.

Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.

Życzymy, aby Święta Wielkanocne

przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.

By stały się źródłem wzmacniania ducha.

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,

napełni Wszystkich pokojem i wiarą,

niech da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...

życzą

Zarząd i Pracownicy Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gdańsku

 

 

W dniu 13 kwietnia 2024 r., o godz. 9.30, w Hali sportowej w Przywidzu przy ul. Gdańskiej, odbędzie się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów WZP w Gdańsku. W przypadku braku kworum Zjazd odbędzie się w drugim terminie, tj. 13 kwietnia 2024 r., o godz. 10.00 bez względu na ilość delegatów. Informacje do delegatów i Prezesów Kół zostaną wysłane Pocztą Polską.

W dniu 15 lutego 2024 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja z udziałem rolników i organizacji rolniczych, związana z ich protestami.
W spotkaniu uczestniczył Stanisław Ból, p. o. prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego, który przedstawił problem importu miodu oraz trudności pszczelarzy ze zbytem rodzimego produktu.
Zaznaczył, że część pszczelarzy chce ograniczyć ilość pni pszczelich lub likwiduje pasieki, co wpłynie negatywnie na polskie rolnictwo. Odpowiadając na uwagę jednego z zebranych, że miód można zaimportować rzekł: „Tylko czy jak polejemy kwiaty miodem to będą owocowały?”
Należy rozpocząć badania podejrzanie tanich miodów, szczególnie na bazarach.
Następnie prezydent wręczył osobiście ministrowi Michałowi Kołodziejczakowi pismo dotyczące problemów pszczelarskich ze zbytem miodu, które już 31 stycznia br. przekazane zostało do Ministerstwa.

Szersza relacja ze spotkania w miesięczniku Pszczelarz Polski.

Link do Pismo PZP do MRiRW

W związku z sytuacją panującą wśród rolników ale również pszczelarzy, dotyczącą w głównej mierze niekontrolowanego napływu towarów rolnych z Ukrainy jest organizowany w dniu 20 lutego ogólnopolski protest mający na celu zwrócenie uwagi rządzących oraz społeczeństwa na trudną sytuację rolnictwa. Rolnicy z pomorza organizują protest pod Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku w godz. 10-17 i zwracają się z apelem o jego wsparcie. Grupa pszczelarzy mając na uwadze również naszą trudną sytuację postanowiła dołączyć do protestu. Zapraszają wszystkich chętnych do wzięcia udziału nawet na godzinkę lub dwie. Organizacją protestu z ramienia pszczelarzy zajmuje się Pan Andrzej Gniewkowski – Prezes Koła w Smętowie tel: 663 789 891. Na protest prosimy w miarę możliwości zabrać koszulki odblaskowe z napisem pszczelarz, gwizdki i inne gadżety pomagające uskutecznić protest.

Zarząd RKP Ziemi Wejherowskiej  w Wejherowie ma zaszczyt zaprosić wszystkich chętnych pszczelarzy wraz z rodzinami i znajomymi na tradycyjny już 27 Bal Pszczelarza.

Dane kontaktowe do zgłoszenia:

Seweryna Semak, 791 164 886, ul. Ofiar Stutthofu 12, Luzino; Zygmunt Rohraff, 604 170 954, ul. Ks.Machalewskiego 5, Luzino; Romuald Głuszko, 695 757 297, ul. Urocza 5, Gościcino.

  

Proszę o zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia pasieki i produktu na 2024 r. Wszystkie niezbędne informacje znajdą Państwo w w piśmie do RKP.Poniżej do pobrania niezbędne załączniki. Proszę ścisłe stosować się do załączonych informacji.  Pismo wraz z załącznikami zostało również wysłane do Prezesów Kół drogą mailową.

1. załącznik nr 1 Lista do OC

2. załącznik nr 2 oświadczenie Prezesa

3. załącznik nr 3  Klauzula informacyjna

4. załącznik nr 4 OWU OC

5. załącznik nr 5 oświadczenie o zapoznaniu się z OWU 2024

 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie organizowane w Kartuzach dnia 10.02.2024 o godz. 10.00 w Budynku Kaszubskiego Dworu, ul. Gdańska 15, 83-300 Kartuzy.

Naszymi gośćmi będą lekarze weterynarii, pszczelarze prowadzący gabinet pszczeli Vet for bees (https://vetforbees.pl/)
W programie:
Blok 1 (2h) -Varroa destructor. Monitoring -> zrozumienie problemu kluczem do jego rozwiązania.
Blok 2 (2h) - Profilaktyka chorób pszczół - praktyczne wskazówki dla pasiek zagrożonych chorobami zakaźnymi.
Zainteresowanych prosimy o przesłanie imienia i nazwiska na adres e-mail: kpszczelarskiekartuzy@gmail.com lub sms-em pod nr tel 697681808 lub +48798867166.
Pozdrawiam, Antoni Rzepka

  „Bóg się rodzi moc truchleje…”

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składam Wszystkim Pszczelarzom i ich Rodzinom serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery, rodzinnego ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia,

poczucie prywatnego i pszczelarskiego spełnienia towarzyszą Państwu przez cały nadchodzący Nowy 2024 Rok. 

W imieniu Zarządu, Pracowników biura oraz własnym

Ryszard Voss

Prezes WZP w Gdańsku