Przeskocz do treści

Dotacje

Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa na 2023 r.

Uwaga! Jest zmiana w warunkach zakupu sprzętu. Słowo "oryginały" dokumentów zakupu zostało zastąpione " kopią". (zmiana w dniu 27.07.2023 godz 9.15)

Dodano 26.07.2023 r.

Od dzisiaj można podpisywać umowy na zakup sprzętu. Termin realizacji to 04.08.2023r. W celu usprawnienia procedury wszyscy pszczelarze którzy zgłosili chęć zakupu i zostali umieszczeni we Wniosku o Przyznanie Płatności zgłoszonym do ARiMR  w kwietniu tego roku, proszeni są o przesyłanie dwóch egzemplarzy podpisanych umów wraz z pozostałymi dokumentami. Umowę pobieramy z linku poniżej. Proszę dokładnie zapoznać się z aktualnymi warunkami zakupu oraz umową, gdyż brak czasu na dokonywanie jakichkolwiek poprawek. Osoby które nie zdążą dokonać zakupu w podanym terminie na własną odpowiedzialność mogą dosyłać zarówno umowę jak i dokumenty w terminie późniejszym, jednak bez gwarancji refundacji. PZP oraz niezależnie WZP stara się o przedłużenie terminu realizacji.

1. WARUNKI ZAKUPU SPRZĘTU VII 2023R

2. umowa zakupu sprzętu 2023r

Dodano 20.07.2013 r.

1. WARUNKI ZAKUPU SPRZĘTU VII 2023R

2. Oświadczenie o odebraniu pszczół

Dodano 12.06.2013 r.

  1. WARUNKI ZAKUPU SPRZĘTU 2023r.
  2. WARUNKI ZAKUPU MATEK PSZCZELICH 2023r.

Dodano: 09.04.2023

ARiMR ogłosiła warunki ubiegania się o dotacje dotyczące zakupu leków, sprzętu oraz pszczół. Proszę o pilne śledzenie informacji na stronie oraz odbieranie informacji od Prezesów Kół. Zarząd WZP oraz biuro w chwili obecnej zajmuje się weryfikacją pszczelarzy obiegających się o dotacje na stronie Platformy usług elektronicznych ARiMR. Sprawdzane są dane dotyczące prawidłowości numeru EP (ewidencji producenta), numeru bądź wpisu do rejestru PLW i pozostałych danych niezbędnych do prawidłowego rozliczenia dotacji. Brak tych danych poprzez ich uzupełnienie w programie ApiStudio będzie skutkował usunięciem  tych osób z listy, a tym samym z możliwości skorzystania z dotacji. Wszyscy Prezesi kół zostali poinformowani o konieczności uzupełnienia danych. Niestety decyzją Ministra Rolnictwa oraz Prezesa ARiMR, Związkom dano tylko dwutygodniowy termin na realizację tego przedsięwzięcia, gdzie dane każdego pszczelarza musimy wprowadzać ręcznie (brak możliwości eksportowania danych do systemu ARiMR), a jest nas w sumie 1600 osób. Dlatego istotna jest sprawna komunikacja na linii Biuro WZP - Koła terenowe.

Zarząd WZP informuje, że umowy na zakup dotowanego sprzętu będą podpisywane z pszczelarzami, którzy złożyli takie zapotrzebowanie do kół po podpisaniu umowy z ARiMR nie wcześniej niż od 20.04.2023 r. ( raczej pierwsze dni maja). Jednocześnie termin złożenia kompletu dokumentacji za zakupiony sprzęt zgodnie z zawartymi umowami do biura WZP to 08.07.2023 r. Liczy się data wpływu. Dokumenty wpływające po tym terminie nie będą rozpatrywane. Pszczelarze którym powyższe terminy nie odpowiadają mogą złożyć zamówienia indywidualne do ARiMR i poinformować o tym fakcie biuro WZP, (mailowo lub SMS) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.04.2023 r.

KPWP na 2023 jest zawieszony do czasu ostatecznych rozstrzygnięć w formie Zarządzenia Prezesa ARiMR, które zostanie ogłoszone po przyjęciu przez SEJM ustawy zatwierdzającej program Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata 2023-27.

KPWP został włączony do WPR i z postępem prac legislacyjnych można zapoznać się na stronach Sejmu. Zgodnie z informacją z MRiRW, przyjecie programu do realizacji może nastąpić najwcześniej pod koniec pierwszego kwartału br. Konsekwencją włączenia KPWP do WPR jest również konieczność posiadania numeru Ewidencji Producenta w ARiMR. Pszczelarze którzy korzystali z dopłat do przezimowanych rodzin pszczelich lub są rolnikami, taki numer już posiadają. Zarząd WZP w Gdańsku mając na uwadze sprawne przeprowadzenie tak bardzo opóźnionego programu, opracował wzór Zgłoszenie dotacyjne indywidualne 2023 . Jest on oparty o wytyczne do poszczególnych działań (zamieszczone poniżej), opracowanych przez MRiRW. Prosimy o sukcesywne wypełnianie tego druku przez wszystkich zainteresowanych dotacjami w tym również zakupem dotowanych leków i pszczół. Do końca pierwszego kwartału oczekujemy zebranie wszystkich indywidualnych zamówień przez Prezesów Kół i opracowania na ich podstawie zamówień zbiorczych. Niezbędna również będzie nowelizacja dotychczasowego zał. nr 8 o numer EP. Sprzęt do gospodarki wędrownej tj: lawety oraz ładowarki przeszedł całkowicie w gestie ARiMR i nie będzie obsługiwany przez organizacje pszczelarskie.

1. Wytyczne_Interwencje w sektorze pszczelarskim - I_6. 5 - pszczoły 28.11.2022

2. Wytyczne_Interwencje w sektorze pszczelarskim - I_6. 3 - warroza 28.11.2022

3. Wytyczne_Interwencje w sektorze pszczelarskim - I_6. 2 - sprzęt 28.11.2022