Przeskocz do treści

Dotacje

Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa na 2022 r.

Zarządzenia Prezesa ARiMR  dotyczące warunków udziału w KPWP zostało  opublikowane i można się z nim zapoznać na stronach internetowych ARiMR lub KOWR (odnośnik został załączony poniżej)

Wsparcie rynku produktów pszczelich na rok 2021-22

W programach dotacyjnych na 2022 rok, mogą brać udział pszczelarze zgłoszeni do KOWR na listach, zgodnie ze stanem na 30 września 2021 roku.

Pszczelarze składają do Prezesów Kół indywidualne zamówienia zbiorcze (zamieszczone pod tekstem)

Listy pszczelarzy zgodna z załącznikiem nr 8 ustalonym przez KOWR wraz z zestawieniem zbiorczym zamówień (zamówienia indywidualne zostają w Kołach) muszą zostać dostarczone do biura WZP w nieprzekraczalnym terminie do 20 października br. Niedotrzymanie terminu będzie skutkować nieuwzględnieniem członków Koła w dotacjach.

Na listach mogą się znaleźć pszczelarze posiadający nr weterynaryjny dotyczący działalności nadzorowanej w zakresie hodowli pszczół lub wpis do ewidencji PIW. W przypadku wpisu proszę podawać oprócz numeru również lekarza PIW np.: 12/2018 PIW Puck. Absolutnie nie zostaną uwzględnione w dotacjach osoby nie posiadające takich numerów, z adnotacja np: w trakcie załatwiania lub podobną. Jeżeli pszczelarz posiada więcej niż jeden wpis, to należy podać wszystkie. Proszę nie podawać numerów weterynaryjnych Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD) lub sprzedażny bezpośredniej (SB).

Z powodu wzrostu cen sprzętu nie będzie kwestionowana wartość zakupów.  Wnioski o zakup sprzętu refundowanego od pszczelarzy, którzy nie dokonają  obecnie zamówień, będą rozpatrywane po 15.05.2022, jeżeli nie zostanie do tej pory wykorzystana kwota dotacji przez pszczelarzy którzy swoje zamówienia składali do październiku 2021 r.

Uwaga! Do złożenia zamówienia oraz zawarcia umowy zakupu w wypadku sprzętu lub gospodarki wędrownej, nie jest wymagana rejestracja jakiejkolwiek formy sprzedażny produktów pszczelich. RHD, SB lub inna zgodna z prawem forma wprowadzania do obrotu produktów pszczelich, będzie niezbędna przy składaniu dokumentów rozliczeniowych do WZP.

W zakładce "prawo" znajdziecie państwo materiały dotyczące zarówno Rolniczego Handlu Detalicznego jak i Sprzedaży Bezpośredniej.

Prezesi Kół są zobowiązani do wypełnienia i odesłania do WZP do dnia 20.10.2021r. wykazu pszczelarzy - producentów produktów pszczelich, oraz zgłoszeń zbiorczych.

Załącznik nr 8 Wykaz pszczelarzy - producentów produktów pszczelich

Wykaz w takiej samej formie jak w roku ubiegłym. Wystarczy jedynie go zaktualizować. Jak w roku ubiegłym KOWR dokona weryfikacji tej listy po nr. PESEL, jak również przynależności organizacyjnej pszczelarzy. (pszczelarz może figurować tylko na jednej liście beneficjentów dotacji).

UWAGA!  Zużytych pasków po Apiwarze, Biowarze i Baywaloru, jak również opakowań po tych lekach (+ plastykowa buteleczka po Apiwarolu) nie wyrzucamy do plastyków lub innych odpadów komunalnych. Należy je tak samo jak po innych  lekach, umieścić w pojemnikach zlokalizowanych w aptekach, całkowicie bezpłatnie i zgodnie z poszanowaniem zasad ochrony środowiska. Opakowania tekturowe tych leków, jak również opakowania pozostałych leków, utylizujemy zgodnie z ogólnymi zasadami.

  1.  Zgłoszenie dotacyjne indywidualne 2022
  2. Zgłoszenie dotacyjne zbiorcze 2022

Dodano 01.03.2022

Termin składania zapotrzebowań na leki upływa 15.03.2022.

Zapotrzebowania uzupełniamy w zakładce leki, podając liczbę leczonych rodzin. System automatycznie obliczy należną liczbę leków.

W poszczególnych polach podajemy tylko ilość leczonych rodzin danym lekiem. Dany pszczelarz może ubiegać się o leczenie więcej niż jednym lekiem, zgodnie z tym co podał w „indywidualnym zapotrzebowaniu” jesienią 2021r.

UWAGA! W przypadku podania liczby rodzin nie będącej wielokrotnością liczby rodzin na opakowanie danego leku, liczba opakowań zostanie zaokrąglona w dół - nie ma możliwości zamówienia niepełnego opakowania.

Zamówienie stanowi podstawę dla lekarza weterynarii do weryfikacji przyznanych leków oraz wypisania książki leczenia zwierząt, gdyż to ostatecznie on decyduje o ilości i rodzaju przypisanych leków.

Na liście znajdują się tylko osoby poprawnie zweryfikowane przez KOWR, wraz z podaną liczbą rodzin na dzień 30 września 2021 i brak jest możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian.

Obowiązkowo należy podać Imię i Nazwisko osoby odbierającej leki dla danego koła (niekoniecznie Prezes) oraz jej numer telefonu i adres dostawy – informacje te znajdują się na końcu tabeli.

Należy też pamiętać o wypełnieniu upoważnienia do odbioru leków dla podanej osoby (wzór można pobrać w zakładce Wydruki z programu)

Nie ma możliwości zmiany ilości i rodzaju leków na dalszym etapie realizacji zamówienia.

Po podpisaniu  przez WZP umowy na zakup leków, zostanie wyliczona kwota zaliczek dla poszczególnych pszczelarzy. Informacja ta zostanie wysłana do kół celem zebrania zapłaty za leki. Będzie też widoczna w systemie.

Informacja zostanie przekazana niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Dalsze postępowanie w sprawie dotacji na zakup leków,będzie przebiegało jak w roku poprzednim. Lekarz weterynarii w miesiącu maju rozwiezie leki oraz książki leczenia pod adresy wskazane w  zamówieniu, po indywidualnym uzgodnieniu terminu.

Dodano 24.03.2022r.

Od poniedziałku 28.03.2022r można składać wypełnione umowy na zakup sprzętu, oraz sprzętu do gospodarki wędrownej. W celu uniknięcia błędów proszę zapoznać się z treścią pism:

  1. Pismo do kół sprzęt 2022
  2. Pismo do Kół gospodarka wędrowna 2022

Podstawowy błąd popełniany przez pszczelarzy to wpisywanie zamiast Weterynaryjnego nr identyfikacyjnego nadanego w zwiazku z prowadzeniem działalności nadzorowanej dotyczącej pszczół (zwanego w skrócie nr. weterynaryjnym pasieki), numerów sprzedaży RHD lub SB. Proszę również pamiętać, że zakupiony drobny sprzęt musi dać się w sposób trwały oznakować i być dostępny dla kontroli przez okres pięciu lat.

1. Zał nr 1 umowa na sprzęt

2. Zał nr 1 umowa na zakup urządzeń do gospodarki wędrownej

Zakup pszczół w roku bieżącym będzie na takich samych zasadach jak w latach poprzednich:

  1. Pismo do Kół- matki i odkłady2022
  2. Oświadczenie o odebraniu pszczół

Do kół została również rozesłana informacja dotycząca dalszego postępowania w przypadku zaopatrzenia w leki do zwalczania warrozy.

1.Informacja do kół leki 2022

Proszę wszystkich o przestrzeganie terminów, aby nie było potem zdziwienia, że dotacja nie została przydzielona.