Przeskocz do treści

W dniach 21 -25 września 2022 r. zapraszamy do udziału w Ogólnopolskich Dniach Pszczelarza w Białymstoku. Organizujemy zbiorowy wyjazd autokarem.

Ramowy program wyjazdu:

  •  zwiedzanie Ziemi Białostockiej
  •  wizyty w pasiekach
  • udział w obchodach, konferencji i targach pszczelarskich.

Zgłoszenia i wpisowe w kwocie 250,- do 15.08.2022r.

Organizatorzy :  Wojciech Albecki     -  tel: 501 107 145

Wiesław Ossowski  - tel: 605 227 603

Laboratorium HoneyLab Teper & Waś s.c. wykonało dla nas badania 10 próbek wosku. Badania wykonane w projekcie Wsparcie naukowo-badawcze: ”POPRAWA JAKOŚCI WOSKU PSZCZELEGO I WĘZY NA KRAJOWYM RYNKU” we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” realizowanego w sezonie 2021/2022 (Umowa nr 1/B/701/2021/22 z dnia 11.03.2022). Poszczególni pszczelarze dostali raporty indywidualne, a raport zbiorczy dla WZP można obejrzeć tutaj

Z okazji Świąt Wielkanocnych,w tych trudnych dniach doświadczenia i próby, życzę wszystkim Pszczelarzom pokoju w sercach i wzajemnej życzliwości.  Aby te Święta Wielkanocne wniosły do Waszych rodzin wiosenną radość, pogodę ducha, i nadzieję na dobry sezon pszczelarski.

Z pszczelarskim pozdrowieniem

W imieniu własnym i Zarządu WZP

Prezes Ryszard Voss

 

W dniu 09.04.2022 r w Przywidzu odbył się doroczny Walny Zjazd Delegatów WZP w Gdańsku. Obrady poprowadził kol. Grzegorz Stańczyk, wiceprzewodniczącym był kol. Zbigniew Wiąckiewicz, a sekretarzem niezawodny kol. Mieczysław Kobiella. Po wprowadzeniu sztandaru chwilą ciszy uczczono wszystkich zmarłych w ubiegłym roku pszczelarzy - członków związku. Komisja mandatowo skrutacyjna stwierdziła prawomocność obrad w pierwszym terminie, a następnie sprawozdanie Zarządu za 2021 r przedstawił jego Prezes Ryszard Voss. Po przedstawieniu sprawozdań Komisji Rewizyjnej Związku, Sądu Koleżeńskiego oraz dyskusji wszystkie sprawozdania zostały przyjęte i udzielono absolutorium Zarządowi przy jednym głosie wstrzymującym się. Kol. Leszek Pękala przedstawił działania Stowarzyszenia Apis Pomerania oraz kierunku pszczelarskiego szkoły w Bolesławowie. W trakcie dalszych obrad przyjęto uchwalę o wzroście składki członkowskiej od przyszłego roku do kwoty 60 złotych oraz o przyznaniu w bieżącym roku refundacji poniesionych kosztów przy obsłudze dotacji dla Kół, w wysokości pięćdziesięciu groszy do jednego zarejestrowanego dla potrzeb dotacji ula. Po wyczerpaniu porządku obrad i zgłoszeniu wolnych wniosków obrady zakończyły się wspólnym obiadem.

Od dnia 01.04.2022 do 31.05.2022 r. ARiMR przyjmuje wnioski o dopłaty do przezimowanych rodzin pszczelich. Wysokość dopłaty to 20 złotych od jednej rodziny pszczelej. Wnioski będzie  można pobrać na stronie ARiMR od dnia 01.04.2022r. Podobnie jak w roku poprzednim niezbędne jest zaświadczenie od Powiatowego Lekarza Weterynarii o ilości posiadanych rodzin pszczelich. Jeżeli pszczelarz nie jest zarejestrowanym w Agencji rolnikiem oraz nie korzystał z dopłaty w roku ubiegłym musi również złożyć wniosek o nadanie numeru w ARiMR. Zaświadczenia wystawiane przez PWL są zwolnione z opłaty administracyjnej.

Szczegóły pod linkiem: www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-pszczelarzy---nabor-2022

Informuję wszystkich zainteresowanych o rozpoczęciu od dnia 28.03.2022 r. programów dotacyjnych na bieżący rok. Można już składać wypełnione umowy na zakup sprzętu oraz sprzętu do gospodarki wędrownej jak również zapoznać się z zasadami zakupu pszczół w bieżącym sezonie.

Wszystkie niezbędne druki można pobrać w zakładce "dotacje" jaki i "do pobrania". w celu uniknięcia błędów proszę zapoznać się ze szczegółowymi informacjami odnośnie dotacji zawartymi w załączonych pismach w zakładce "dotacje".

W dniu 9 kwietnia 2022r. (sobota) o godz 10.00, w Hali Sportowej w Przywidzu, odbędzie się Walny Zjazd Delegatów WZP w Gdańsku. Zaproszenia do delegatów, wraz z załącznikami oraz informacja do Prezesów Kół została wysłana w bieżącym tygodniu. Zachęcamy wszystkich delegatów do udziału w WZD.

Zakład Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa-PIB zwraca się do Państwa z serdeczną prośbą o wypełnienie ankiety. Ankieta dotyczy fenologii pszczelarskiej, gospodarki pasiecznej, chorób pszczół i wiedzy pszczelarskiej. Dodatkowo zamieszczono również pytania na temat wpływu pandemii COVID-19 na Państwa działalność. Ankieta jest częścią zadania „Monitorowanie fenologiczno-rolniczych warunków stacjonowania pasiek” i jest  kontynuacją badań prowadzonych w  Zakładzie Pszczelnictwa od 1958 roku. Celem badań jest obserwowanie zmian  w polskim pszczelarstwie m.in. w kontekście zmian w przyrodzie i rolnictwie związanych ocieplaniem klimatu. Proszę również o rozpowszechnianie ankiety wśród pszczelarzy.

Ankieta on-line dostępna jest pod adresem https://ankietapszczelarska.pl

Ankietę można wypełnić anonimowo zajmuje to około 20 minut. Zachęcam do udziału w badaniach, ponieważ ich wartość  zależy od liczby respondentów.

Z wyrazami szacunku dr hab. Dariusz Gerula koordynator projektu.

Są już znane warunki ubezpieczenia pasiek od odpowiedzialności cywilnej na 2022 rok. Warunki praktycznie bez zmian w stosunku do 2021 roku. W bieżącym roku nie ma konieczności zbierania podpisów pszczelarzy na listach ubezpieczonych. Wystarczy podpis na liście Prezesa Koła oraz jego oświadczenie. Wszystkie niezbędne druki i materiały łącznie z warunkami ubezpieczenia są dostępne w zakładce do pobrania oraz zostały dostarczone w formie mailowej. Proszę o dotrzymywanie zawartych w piśmie przewodnim terminów.

Proszę również pamiętać, że dla ubezpieczyciela ważny jest też dowód wpłaty. W przypadku wpłaty na konto należy też wystawić KP z adnotacją w miejscu podpisu pszczelarza "wpłata na konto" i taki dokument (oryginał) doręczyć pszczelarzowi.