Przeskocz do treści

Miło nam poinformować że „Dolina Miodu”, gospodarstwo Arlety i Mieczysława Grulkowskich w Borowinie gmin. Przywidz, uzyskało pierwsze miejsce w województwie pomorskim jako najpiękniejsza zagroda w konkursie „Piękna Wieś Pomorska”. Prowadzą gospodarstwo pasieczne i agroturystyczne w którym oprócz pozyskiwania produktów pszczelich stosują uloterapię-inhalację powietrzem ulowym. Grunty rolne w gospodarstwie są obsiewane roślinami miododajnymi w oparciu o gospodarkę ekologiczną, które są bazą pożytkową dla pszczół i innych owadów zapylających. Serdecznie gratulujemy tak zaszczytnego wyróżnienia.

W dniu 15 września tego roku mija termin zakończenia konsultacji w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-27. Wszystkie ustalenia które zostaną ostatecznie przyjęte przez Ministerstwo Rolnictwa i skierowane do akceptacji przez Komisję Europejską, a dotyczące naszego Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa, będą obowiązywać w perspektywie najbliższych 5 lat. Do dzisiaj nie została jeszcze przesądzona ostatecznie kwestia pozostawienia obsługi programów w gestii organizacji pszczelarskich oraz ich ostatecznego kształtu.

Jednocześnie mamy już ostateczną wersję programu KPWP na 2022 rok. Proszę ze szczegółami zapoznać się w zakładce dotacje.

Prezes AR i MR do dnia dzisiejszego nie opublikował nowej wersji KPWP na rok 2022. W zwiazku z tym, że niektóre koła maja swoje zebrania w najbliższym czasie, Zarząd WZP w celu sprawniejszej realizacji przyszłorocznych dotacji, publikuje wzór Zgłoszenie dotacyjne indywidualne 2022 , przystosowany wstępnie do wypracowanych przez KOWR i związki pszczelarskie założeń. W sprzęcie pszczelarskim doszła pozycja "inne" ( sprzęt dotychczas nierefundowany jak uliki weselne, pompy ssąco-tłoczące itp.), która może być ujęta w nowym programie. Wstępnie przyjęto również wyższe wartości dotacji przysługującej na jeden ul. Druk w swoich założeniach powinien spełniać warunki zarówno w starej wersji jak i proponowanej. Miejmy nadzieję, że stosowne zarządzenie ukaże się w najbliższych dniach i już w pełni będziemy mogli przystąpić do realizacji dotacji na przyszły rok.

W chwili obecnej są też zaawansowane prace nad Wspólną Polityką Rolną na najbliższe lata, gdzie jedną z propozycji Ministerstwa Rolnictwa, jest przekazanie dotacji do ARiMR.

W uroczystość św. Piotra i Pawła 29 czerwca, ksiądz Stanisław Roszak z Bytowa, obchodził swój jubileusz 60 lecia kapłaństwa. Ksiądz Stanisław od ponad 50 lat jest związany z Bytowem oraz z pszczołami. Jest członkiem koła bytowskiego i jednocześnie ich duchowym opiekunem. Z tej okazji Zarząd Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gdańsku, postanowił uhonorować ks. Stanisława odznaką honorową "złotą pszczołą", którą Prezes Zarządu wręczył w trakcie uroczystej mszy świętej. Po mszy odbyło się spotkanie księdza z przedstawicielami koła bytowskiego, gdzie wspominano minione lata. Ksiądz Roszak w 1957 roku miał okazję pracować w pasiece księdza Ostacha w Kamiannej, byłego Prezesa PZP i twórcę Domu Pszczelarza w Kamiannej.

 

 

W dniu 30 czerwca nastąpiła finalizacja dostarczenia nowych uli wraz z pszczołami do pasieki Pana Franciszka z Zajezierza, któremu wiosną ktoś zalał ule ropą. Panowie z Banku pszczół bardzo uroczyście dokonali przekazania nowych rodzin w obecności zaproszonych dziennikarzy. Relację z tego faktu można obejrzeć pod linkiem http://kartuzy.info/artykul/zajezierze-nowe-ule/1191122.amp

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, poinformował nas o przedłużeniu terminu na ostateczne rozliczenie części umów dotacyjnych. W związku z powyższym Zarząd WZP w Gdańsku przedłuż termin składania wniosków rozliczających umowy sprzętowe (nie dotyczy gospodarki wędrownej) oraz na zakup pszczół do dnia 15.08.2021 r. Zakupy muszą byś zrealizowane najpóźniej do końca lipca. Prezesów kół proszę o poinformowaniu zainteresowanych pszczelarzy.

Stowarzyszenie Edukacyjne „PSZCZÓŁKA” organizuje wydarzenie sportowo-rekreacyjne pod nazwą „BIEG do MIODU – VII Edycja 2021”. Ideą imprezy jest upamiętnienie krzewicieli naszej rodzinne tradycji pszczelarskiej i Miodu Pszczółkowskiego, wpisanego w 2007 roku na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa. Było to zasługą mojego wujka Henryka Kamińskiego, wieloletniego prezesa Rejonowego Koła Pszczelarzy w Pszczółkach, a teraz spuścizna ta jest pieczołowicie pielęgnowana przez jego następców.

Formuła imprezy jest dość szeroka, bo chodzi o rekreacyjne wykonanie aktywności: spacer, nordick walking, bieg, jazda na rowerze, jazda na rolkach na dystansie od 5 km do 32,195 km (lub większym jeśli ktoś się czuje na siłach) i przesłanie mapki (screen z zegarka lub telefonu) na adres kontakt@stowarzyszenie-pszczolka.info . Termin realizacji wybranej formy ruchowej powinien nastąpić w okresie od 15.06 do 15.07.2021 r. a  miejsce i lokalizację uczestnicy wybierają sami.

Zapisy odbywają się tutaj: https://elektronicznezapisy.pl/event/5797.html i trwają do 30.06.2021 r.  W opisie podaję najważniejsze informacje, jest dostęp do wizualizacji gadżetów (załączam wybrane pliki jpg - logo biegu i medal) - zachęcam też do zapoznania się z regulaminem.

Do wyboru jest Pakiet podstawowy za 37,00 pln, który zawiera pamiątkowy medal a w Pakiecie rozszerzonym (+25,00 pln) można dodać dobrej jakości techniczną koszulkę biegową (marka przetestowana w poprzednich edycjach) oraz jako nowość – wielofunkcyjną buffkę za 12,00 pln.

Kolejne informacje organizacyjne publikuję na:  Profil FB - Stowarzyszenie Edukacyjne PSZCZÓŁKA i stronie stowarzyszenia: www.stowarzyszenie-pszczolka.info

Gorąco zapraszam a w razie pytań – jestem do dyspozycji.

Arkadiusz Kamiński

Prezes Zarządu

Stowarzyszenie Edukacyjne "PSZCZÓŁKA"

mail: kontakt@stowarzyszenie-pszczolka.info

tel. 787 329 038 lub 694 494 953

Z dniem 28 maja 2021 r. rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie pomocy dla pszczelarzy będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

W załączeniu przekazujemy wnioski

Wzór wniosku o pomoc dla pszczelarzy w formacie PDF
Wzór wniosku o pomoc dla pszczelarzy w formacie Excel

oraz
Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc dla pszczelarzy

a także

Wniosek_o_wpis_do_ewidencji_producentów EP

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać na formularzu (jak w załączeniu) opracowanym i udostępnionym przez Agencję lub pobrać ze strony Agencji ARiMR https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-dla-pszczelarzy-do-przezimowanych-rodzin-pszczelich.html

Wnioski składać należy do Kierownika BP ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza, w terminie od dnia: 28.05.2021r. do dnia 30.06.2021 r.

W przypadku złożenia wniosku w terminie innym niż określony powyżej nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Beneficjentem pomocy może być pszczelarz:

  1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, tzw. numer EP
  2. który prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Do wniosku należy dołączyć:

1) w przypadku braku tzw. numeru EP, należy do wniosku dołączyć wypełniony i podpisany wniosek o wpis do EP.

2) zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o:

  • wpisaniu, pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
  • liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc,

3) zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.

Informacja w sprawie zasad uzyskiwania numerów identyfikacyjnych w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (otwórz) – dotyczy wnioskodawców, którzy nie posiadają takiego numeru.

Wnioski można przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) przesyłką rejestrowaną. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub złożyć osobiście, o ile w danej jednostce istnieje taka możliwość.

Za datę złożenia wniosku będzie uważana data nadania, w przypadku platformy ePUAP i rejestrowanej przesyłki pocztowej, a w przypadku umieszczenia wniosku we wrzutni lub złożenia na kancelarii Biura Powiatowego, data umieszczenia we wrzutni lub odpowiednio złożenia w kancelarii.

W przypadku skorzystania z wrzutni, jeżeli wnioskodawca chce otrzymać potwierdzenie złożenia, do wniosku należy dołączyć dane kontaktowe (adres e- mail, bądź nr. telefonu komórkowego) ze wskazaniem, że za pośrednictwem tego adresu e-mail lub numeru telefonu, Agencja ma poinformować o przyjęciu wniosku poprzez wrzutnie.

Pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół ustala się w formie dotacji do każdej przezimowanej rodziny pszczelej, przy stawce dotacji wynoszącej 20 zł na rodzinę pszczelą na rok.

Wysokość pomocy, ustala się jako iloczyn liczby przezimowanych rodzin pszczelich oraz stawki pomocy na jedną przezimowaną rodzinę pszczelą.

W przypadku, gdy ze złożonych wniosków będzie wynikało, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 35,5 mln zł do obliczenia wysokości tej pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący. Współczynnik korygujący stanowi iloraz kwoty 35,5 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającej ze złożonych wniosków.

Pomoc, jest wypłacana na rachunek pszczelarza wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w tzw. EP.
Pomoc, ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9 ze zm.) oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Wprowadzenie powyższej pomocy wynika z opublikowania w dniu 20.05.2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 926 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.05.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poprzez dodanie § 13zf oraz § 13zg, którym wprowadza się pomoc dla pszczelarzy.

Wszelkie pytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla producentów rolnych należy kierować do właściwych miejscowo palcówek ARiMR - (otwórz) lub na adres na: info@arimr.gov.pl

W dniu 20 maja ukazała się w Dzienniku Ustaw pod poz. 926 aktualizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Część Rozporządzenia dotycząca pszczelarzy

Niestety pomimo wniosku PZP nie zmieniono zapisu o konieczności dostarczania zaświadczenia od powiatowego lekarza weterynarii z roku ubiegania się o pomoc. (a nie potwierdzonej kserokopii aktualnego zaświadczenia). Taki tryb postępowania ma aktualizować wpisy do rejestrów PIW. Powyższa aktualizacja  rozporządzenia wchodzi w życie 27.05.2021 r, więc proszę wcześniej nie zgłaszać się do ARiMR. Większość wniosków Agencja przyjmuje droga elektroniczną i tak samo będzie na pewno w przypadku pszczelarzy. Osoby chętne do skorzystania z pomocy mogą już w chwili obecnej wystąpić do Powiatowych Inspektoratów Weterynarii o aktualne zaświadczenie.

Link dp pełnej treści rozporządzenia: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000926/O/D20210926.pdf