Przeskocz do treści

Nasze doroczne pszczelarskie dożynki, w zwiazku z pandemia korono wirusa zaplanowane na 23 sierpnia w Sierakowicach, zostają odwołane. Zarząd WZP w Gdańsku na swoim posiedzeniu po uzgodnieniu z Prezesem Koła w Sierakowicach przyjął uchwale odwołującą Wojewódzki Dzień Pszczelarza. Bezpieczeństwo uczestników, z których większość to osoby starsze jest sprawą nadrzędną. Miejmy nadzieję na możliwość zorganizowania naszego Święta w roku przyszłym.

1. Ze względu na niepełne wykorzystanie kwoty dotacji na gospodarkę wędrowną i sprzęt pszczelarski, Zarząd WZP podjął decyzję o przyjmowaniu do realizacji zgłoszeń tych pszczelarzy, którzy wcześniej nie złożyli zamówień dotacyjnych. Wypełnione w/g obowiązujących zasad umowy można dostarczać do Biura WZP. Bedą rozpatrywane do czasu wyczerpania kwoty dotacji, według kolejności wpływu.

2. Z uwagi na przewidywane z dniem 01.06.2020 r, zniesienie rygorów w zakresie zgromadzeń, proszę Prezesów Kół oraz Zarządy tych Kół w których nie odbyły się dotychczas zebrania sprawozdawczo - wyborcze, o przeprowadzenie takich zebrań w najkrótszym możliwym terminie.

3. Faktury na zakup matek pszczelich powinny zawierać tylko takie ilości matek na które zgodnie z warunkami przysługuje dotacja. Nie mogą być na nich wykazywane matki zakupione przez pszczelarzy poza programem dotacyjnym. Faktury takie jako nie spełniające warunków dotacji zostaną odrzucone i pszczelarze nie otrzymają za nie dotacji. Proszę również zwracać uwagę dostawcom na nie ujmowanie na fakturach dotacyjnych kosztów transportu, gdyż te nie podlegają refundacji. Biuro będzie zmuszone do kwestionowania takich faktur, zwracania ich do poprawy, a tym samym wystąpi konieczność korekty kwoty zapłaty dostawcy. Dostawcy nie respektujący takiej formy wystawiania faktur zostaną wykluczeni z możliwości sprzedaży swoich matek w ramach zakupów dotowanych. Podobne zasady obowiązują przy zakupie sprzętu i nie stwarza to większych problemów dostawcom.

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, pomimo zagrożeń, które niesie nam dzisiejszy Świat. Niech Nasze pszczoły wylecą po raz kolejny w pole i przyniosą wszystkim obfity plon. W tym trudnym dla nas wszystkich okresie, pozostaje mieć nadzieję na lepsze jutro, a Zmartwychwstały Pan niech wleje w nasze serca otuchę i pomoże w zdrowiu doczekać jutra.

W imieniu Zarządu i biura WZP   Ryszard Voss - Prezes WZP

Na wskutek ogłoszonego stanu epidemii oraz związanych z tym faktem ograniczeń t. j: zakazem zgromadzeń Zarząd WZP podjął decyzję o odwołaniu planowanego na dzień 25.04.2020 r. Walnego Zjazdu Delegatów. Zostanie on zwołany w najbliższym możliwym terminie, po ustąpieniu stanu zagrożenia. Pismo do kół.

Prosimy również pszczelarzy o wypełnianie ankiety "COLOSS" dotyczącej zimowych ubytków w pasiekach. Odpowiedzi można wysyłać na wskazany adres do 17 czerwca. https://www.bee-survey.com/index.php/268184?lang=pl

DRR-WRR.6183.11.2020.JN

Dzień dobry,

W odpowiedzi na poniższą wiadomość Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa uprzejmie informuje, co następuje.

Odnosząc się do terminu rozliczenia umów dla sezonu 2019/2020,
informuję, iż zgodnie z art. 2 Rozporządzenia wykonawczego Komisji
(UE) 2015/1368 z dnia 6 sierpnia 2015 r. ustanawiającego zasady
stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1308/2013 w odniesieniu do pomocy w sektorze pszczelarskim (Dz.U. L 211
z 8.8.2015, str. 9), działania związane z realizacją poszczególnych
projektów w ramach realizacji mechanizmu „Wsparcie rynku produktów
pszczelich”, tj. projektów:

– Zakup sprzętu pszczelarskiego,

– Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej,

– Analizy jakości miodu,

– Zakup pszczół,

– Szkolenia,

– Zakup leków do zwalczania warrozy,

powinny być zrealizowane do 31.07.2020 r. Natomiast zgodnie z art. 7
ww. rozporządzenia, wypłata środków finansowych w ramach realizacji
ww. projektów powinna zakończyć się do 15.10.2020 r.

Rozumiejąc nadzwyczajną sytuację związaną z ogłoszeniem stanu
zagrożenia epidemicznego na terenie kraju uprzejmie informuję, iż w
obecnym stanie prawnym, związki pszczelarskie powinny podjąć wszelkie
możliwe działania mające na celu realizację poszczególnych
działań w zakresie zawartych umów z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia
Rolnictwa (KOWR) z zachowaniem ww. terminu.

W przypadku braku możliwości przeprowadzenia szkoleń dla pszczelarzy
w formie tradycyjnej do dnia 31.07.2020 r., zgodnie z zawartymi z KOWR
umowami, należy rozważyć możliwość przeprowadzenia szkoleń w
innych formach niż tradycyjne, np. w formie telekonferencji czy
szkolenia e-lerningowego. Wówczas refundacji mogłyby podlegać m.in.
koszty przeprowadzonych wykładów czy też koszty materiałów
szkoleniowych.

Odnosząc się do wpływu niewykorzystania środków finansowych na dany
cel w danym roku na podział środków finansowych w roku następnym,
uprzejmie informuję, iż stopień realizacji umów może być jednym z
kryteriów branych pod uwagę przez Komisję Opiniującą Projekty.
Podział środków finansowych może być dokonywany również w oparciu
o inne elementy, np. liczbę członków podmiotu uprawnionego,
zgodność tematów szkoleń z zakresem podanym w Krajowym Programie
Wsparcia Pszczelarstwa (KPWP) czy też wielkość środków
przewidzianych na ten cel.

Ponadto, nadmieniam, iż zgodnie z pkt 7.3.8 „Warunków udziału w
mechanizmie Wsparcie rynku produktów pszczelich na lata 2020-2022″,
zwanych dalej „Warunkami”, środki finansowe niewykorzystane w ramach
poszczególnych działań mogą zostać wykorzystane na zakup leków do
zwalczania warrozy i rozliczone w ramach działania „Zakup leków do
zwalczania warrozy”.

Natomiast w odniesieniu do refundacji kosztów związanych z
przygotowaniem do realizacji działania „Szkolenia„ uprzejmie
informuję, iż koszty związane z przygotowaniem szkolenia, które
mogą być refundowane w ramach przedmiotowego mechanizmu zostały
wskazane w KPWP oraz w Warunkach. W/w dokumenty określają jakie
koszty podstawowe i jakie koszty dodatkowe podlegają refundacji,
odpowiednio do realizowanego projektu. Zgodnie z pkt 6.7.2
„Warunków”: „Kwota refundacji wyliczana będzie na następujących
zasadach:

* Koszty podstawowe: – koszty poniesione na wspieranie podnoszenia
poziomu wiedzy pszczelarskiej – do 100% poniesionych kosztów netto
(…) 2) Koszty dodatkowe – maksymalnie do 7% sumy kosztów podstawowych
podlegających refundacji”.

W ramach działania „Szkolenia” kosztami podstawowymi są: koszty
materiałów szkoleniowych, wynajmu pomieszczeń, wynagrodzenia
wykładowców oraz koszty wyżywienia uczestników szkolenia, natomiast
kosztami dodatkowymi mogą być koszty związane z przygotowaniem
projektu i jego obsługą, np. zakup materiałów biurowych,
korespondencja, telekomunikacja, prace biurowe itd.

W przypadku gdy szkolenie nie zostanie zrealizowane, wówczas nie
zostaną poniesione koszty podstawowe, zatem nie będą mogły być
zrefundowane koszty dodatkowe (m.in. koszty związane z przygotowaniem
projektu), które stanowią do 7% kosztów podstawowych przyjętych do
refundacji.

Ponadto uprzejmie informuję, iż Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa nie może zając stanowiska w zakresie
sprawozdawczości, gdyż kwestia ta nie dotyczy realizacji mechanizmu
„Wsparcie rynku produktów pszczelich”.

Departament Rynków Rolnych, Wydział Rynków Roślinnych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Mając powyższe na uwadze Zarząd WZP Gdańsk podjął działania mające na celu pełne wykorzystanie przyznanych nam kwot dotacji.

Terminy realizacji działania dotyczącego zakupu leków, przekazane podczas spotkania Prezesów i późniejszych mailach nie ulegają zmianie.

Prosimy o dokonywanie wpłat za leki na konto WZP oraz dostarczenie elektronicznie list pszczelarzy którzy dokonali wpłaty (tylko w przypadku jeżeli na zakupy zdecydowała się cześć członków koła)

W zwiazku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju informuję, że biuro WZP będzie działało w najbliższym czasie tylko w trybie zdalnym. Wstrzymujemy dostarczanie dokumentów osobiście. We wszystkich pilnych sprawach proszę się kontaktować telefonicznie z Panią Dorota Trochowską 662 027 774, lub mailowo z biurem WZP.

Koła, które do dnia dzisiejszego nie odbyły zebrań sprawozdawczo wyborczych powinny przez okres min. 14 dni wstrzymać się z zwoływaniem zebrań lub odwołać już zwołane. W terminie 14 dni zostanie podjęta decyzja co do utrzymania terminu zwołania WZD WZP Gdańsk, przewidzianego na 24.04.2020 r. oraz odbycia zebrań w kołach.

Jednocześnie informuję, ze PZP podjęło rozmowy z ubezpieczycielem odnośnie konieczności złożenia podpisów na dokumencie ubezpieczenia OC pasiek. O wynikach rozmów poinformujemy oddzielnie Prezesów Kół.

Ryszard Voss - Prezes WZP Gdańsk. 13.03.2020r.

 

Z dniem dzisiejszym rusza kolejna edycja Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa. Wszystkich zainteresowanych zakupami dotowanymi sprzętu i pszczół zapraszamy do zakładki "dotacje"


Zapraszamy koleżanki i kolegów
z kół województwa pomorskiego,
zrzeszonych w Wojewódzkim Związku Pszczelarskim w Gdańsku,
na Ogólnopolskie Dni Pszczelarza w Łowiczu
w dniach 10.09 – 13.09.2020.

Proponowany program wyjazdu:

Czwartek (10.09)

 • Wyjazd z Gdyni, dojazd do Łęczycy, zwiedzanie zamku

 • Piątek: geograficzny środek Polski

 • Nieborów: zamek, park i Arkadia

 • Zakwaterowanie i kolacja

Piątek (11.09)

 • Żelazowa Wola: zwiedzanie, dworek i park Chopina oraz koncert plenerowy

 • Obiad w okolicach Żelazowej Woli

 • Wyjazd do Niepokalanowa

 • Powrót do Nieborowa, kolacja

Sobota (12.09)

 • udział w ogólnopolskich uroczystościach w Łowiczu z okazji Dnia Pszczelarza

Niedziela (13.09)

 • wyjazd do Sochaczewa

 • przejazd koleją wąskotorową do Kampinosu, ścieżka edukacyjna, ognisko

 • Powrót do Sochaczewa, obiad

 • Wyjazd do Trójmiasta

Prognozowany koszt wyjazdu: 600zł

Wstępną deklarację na wyjazd przyjmujemy do 17.04.2020

Osoby do kontaktu:

Wiesław Osowski, tel. 501 107 145

Wojciech Albecki, tel. 605 227 603

Serdecznie zapraszamy!

W dniu dzisiejszym (02.02.2020 r.) pochowaliśmy na cmentarzu parafialnym w Pucku, długoletniego Prezesa i zasłużonego członka WZP w Gdańsku, kolegę Floriana Jaszka, urodzonego 04.05.1925r. W pogrzebie uczestniczyło liczne grono pszczelarzy oraz kilka pocztów sztandarowych wraz z sztandarem WZP Gdańsk. W trakcie pogrzebu zostało zaprezentowane wspomnienie o zmarłym, wygłoszone przez Prezesa WZP Gdańsk - Ryszarda Voss. Kol Florian był również autorem autobiografii pt. " Życie w cieniu uli..." czyli wspomnienia z 50 lat pszczelarzenia. W odchodzącym pożegnaliśmy ostatniego żyjącego członka - założyciela, ówczesnej organizacji pszczelarskiej, której bezpośrednią kontynuatorką jest obecne WZP Gdańsk. Zasługi kol. Floriana dla naszej organizacji są naprawdę imponujące, a jego dzieło na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Spoczywaj w pokoju i dalej służ swoim pszczołom w niebiańskich pasiekach naszego Pana.

Europejscy producenci miodu biją na alarm ze względu na niepokojącą
sytuację na rynku miodu oraz domagają się wprowadzenia awaryjnego
planu działania. W obliczu krytycznej sytuacji rynkowej, europejscy producenci miodu zrzeszeni w Copa Cogeca, apelują dziś z Brukseli do władz europejskich o zdecydowaną i szybką reakcję. Apelowi temu towarzyszy plan działania nakreślający konkretne środki, które pozwolą 650 000 europejskich pszczelarzy stanąć z podniesionym czołem. Stawka jest wysoka. Po bardzo trudnym roku 2019, stawką jest przetrwanie europejskich gospodarstw pszczelarskich, których zanik może
doprowadzić do nieodwracalnego uszczuplenia stopnia samowystarczalności UE w
zakresie produkcji miodu.
Rok 2019 był czarnym rokiem dla europejskiego sektora pszczelarskiego. Po spadku produkcji miodu w największych krajach go produkujących i eksportujących położonych na południu i wschodzie UE wynikającym z niekorzystnych warunków klimatycznych nie nastąpił wzrost cen. Tę anormalną sytuację można uznać za problem koniunkturalny. W rzeczy samej, od 2013 r. producenci europejscy stawiają czoła coraz większemu importowi, głównie z Chin, produktów o niskiej cenie (średnio 1,24€/kg w 2019 r.) do której nasi producenci nie są w stanie się
dostosować. Przeciętny koszt produkcji w UE oscylował w 2018 r. wokół 3,90 €/kg. Jedynym wyjaśnieniem dla tak dużej różnicy jest systematyczne dodawanie taniego syropu cukrowego, trudnego do wykrycia podczas kontroli na granicach UE, a także fakt, że chińska definicja i metoda produkcji miodu jest niezgodna ze standardami obowiązującymi w Europie.
Zdaniem Etienne’a Bruneau, przewodniczącego grupy roboczej „Miód” Copa
Cogeca „Jeżeli sytuacja rynkowa nie ulegnie poprawie, europejscy pszczelarze, których znaczna część dochodów pochodzi z tej działalności, nie będą już mogli jej kontynuować, co zagraża istnieniu ponad 10 milionów uli w UE. Co więcej, pszczelarstwo, ze względu na fakt, że wraz z dzikimi owadami zapylającymi jest odpowiedzialne za zapylanie, jest niezbędne do funkcjonowania
europejskiego rolnictwa i ogrodnictwa oraz ma zasadnicze znaczenie dla różnorodności biologicznej. Sytuacja ta stanowi zagrożenie nie tylko dla naszej branży.” W związku z tą trudną sytuacją, grupa robocza „Miód” Copa Cogeca zaproponowała zdroworozsądkowy plan działania. Wśród propozycji krótkoterminowych przedstawionych przez tę europejską organizację, znalazł się postulat, zgodnie z którym UE musi dopilnować, aby cały miód importowany z kraj ów trzecich, przede wszystkim z Chin, był zgodny z definicją miodu
obowiązującą w UE. Oprócz tego pierwszego postulatu wnosi się również o wprowadzenie oznaczenia pochodzenia (kraju) mieszanek miodu, popierając tym samym deklarację złożoną w tej sprawie przez większość państw członkowskich na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 27 stycznia.
Ponadto, w celu wzmocnienia kontroli Copa--CogecaCogeca wzywają Komisję do uruchomienia nowego wzywają Komisję do uruchomienia nowego planu kontroli w koordynacji z państwami członkowskimi, który byłby ukierunkowany na planu kontroli w koordynacji z państwami członkowskimi, który byłby ukierunkowany na przywóz partii miodu o wadze ponad 20 ton z państw trzecich oraz do utworzenia europejskiego przywóz partii miodu o wadze ponad 20 ton z państw trzecich oraz do utworzenia europejskiego laboratorium referencyjnego ds. miodu laboratorium referencyjnego ds. miodu w ścisłej współpracy ze Wspólnym Centrum Badawczym w ścisłej współpracy ze Wspólnym Centrum Badawczym (WCB) i europejskim obserwatorium rynku miodu. (WCB) i europejskim obserwatorium rynku miodu.

Plan działania