Przeskocz do treści

Szanowni Państwo,

Fundacja Akademia Pszczelarstwa i Zrównoważonego Rozwoju już po raz ósmy organizuje Konkurs Pszczelarz Roku.

Celem Konkursu jest promowanie pszczelarstwa oraz polskich pszczelarzy, integrowanie środowiska hodowców pszczół oraz ukazywanie roli pszczelarstwa w  rolnictwie i ochronie różnorodności biologicznej. Ponadto konkurs przyczynia się do promocji miodu i innych produktów pszczelich jako żywności prozdrowotnej.

Otrzymany tytuł Pszczelarza Roku stanowi prestiżowe wyróżnienie zarówno dla pszczelarza, które je otrzymuje, jak również dla Związku Pszczelarskiego, do którego należy wyróżniony i nagrodzony pszczelarz. Pszczelarz Roku otrzymuje nieograniczoną możliwość promowania swojej Pasieki poprzez wykorzystanie zdobytego tytułu na różnego rodzaju targach, wystawach, konferencjach, spotkaniach pszczelarskich itp. Tytuł jest bardzo wysoko oceniany przez Instytucje będące Partnerami konkursu i pozwala zdobyć nie tylko przewagę konkurencyjną, ale przede wszystkim prestiż w środowisku pszczelarskim.

Ogłoszenie wyników Konkursu połączone jest z konferencją naukową, organizowaną we współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Konkursowi i Konferencji towarzyszy corocznie Wydawnictwo Okolicznościowe.

Konkurs jest bezpłatny dla pszczelarzy biorących w nim udział oraz instytucji typujących kandydatów do konkursu a przedsięwzięcie nie ma charakteru komercyjnego.

Partnerami Konkursu jest Polski Związek Pszczelarski, Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych oraz Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich „Polanka”.

Jak co roku patronat nad konkursem oraz konferencją obejmują Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Finał tegorocznego Konkursu wraz z konferencją został zaplanowany na 20 października 2022 roku w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie

Prosimy o rozpowszechnianie informacji o konkursie wśród rolników i pszczelarzy i typowanie ich do kategorii konkursowych.

W tym roku Fundacja w ramach Konkursu kontynuuję rozpoczętą dwa lata temu kategorię dla uczestników Konkursu, a mianowicie jest to "Pszczelarz współpracujący z rolnikiem", którą szczególnie polecamy Państwa uwadze. Uważamy, że jej wprowadzenie przyczyni się do utrwalania dobrych praktyk w relacjach pszczelarzy  i rolników.

Więcej informacji  na temat  kategorii konkursowych można znaleźć w załączonym Regulaminie Konkursu. Prosimy o zapoznanie się z nim i typowanie najlepszych pszczelarzy do czterech wymienionych w regulaminie kategorii konkursowych z Państwa regionów.

Informacje zwrotne tj. ankietę zgłoszeniową prosimy przesyłać na adres Pani Magdaleny Słomczyńskiej biuro@akademiapszczelarstwa.edu.pl do dnia 31 sierpnia 2022 roku.

Wszelkie szczegółowe informacje o konkursie są udzielane przez Pana Sławomira Jarkę tel. 608 219 925, Panią Jolantę Ciechomską tel. 608 507 455 oraz Magdalenę Słomczewską tel. 731 580 056.

Polecamy uwadze również stronę internetową Fundacji www.http://akademiapszczelarstwa.edu.pl

Zarząd  WZP w Gdańsku informuje, że w dniu 29 sierpnia zgodnie z harmonogramem obsługi dotacji złożył w KOWR - e dokumentację z rozliczenia dotacji za bieżący rok. Tym samym oczekujemy obecnie na pozytywną weryfikację złożonych wniosków. Po otrzymaniu decyzji odnośnie wielkości przyznanej dotacji, zostaną dokonane wypłaty na wskazane indywidualne konta pszczelarzy, a w przypadku leków na koła. Niestety na dzień dzisiejszy nie możemy podać ostatecznych warunków ubiegania się o dotacje na przyszły rok, gdyż nie zostało jeszcze opublikowane Zarządzenie Prezesa ARiMR w tym względzie.

W dniach 21 -25 września 2022 r. zapraszamy do udziału w Ogólnopolskich Dniach Pszczelarza w Białymstoku. Organizujemy zbiorowy wyjazd autokarem.

Ramowy program wyjazdu:

  •  zwiedzanie Ziemi Białostockiej
  •  wizyty w pasiekach
  • udział w obchodach, konferencji i targach pszczelarskich.

Zgłoszenia i wpisowe w kwocie 250,- do 15.08.2022r.

Organizatorzy :  Wojciech Albecki     -  tel: 501 107 145

Wiesław Ossowski  - tel: 605 227 603

Laboratorium HoneyLab Teper & Waś s.c. wykonało dla nas badania 10 próbek wosku. Badania wykonane w projekcie Wsparcie naukowo-badawcze: ”POPRAWA JAKOŚCI WOSKU PSZCZELEGO I WĘZY NA KRAJOWYM RYNKU” we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” realizowanego w sezonie 2021/2022 (Umowa nr 1/B/701/2021/22 z dnia 11.03.2022). Poszczególni pszczelarze dostali raporty indywidualne, a raport zbiorczy dla WZP można obejrzeć tutaj

Z okazji Świąt Wielkanocnych,w tych trudnych dniach doświadczenia i próby, życzę wszystkim Pszczelarzom pokoju w sercach i wzajemnej życzliwości.  Aby te Święta Wielkanocne wniosły do Waszych rodzin wiosenną radość, pogodę ducha, i nadzieję na dobry sezon pszczelarski.

Z pszczelarskim pozdrowieniem

W imieniu własnym i Zarządu WZP

Prezes Ryszard Voss

 

W dniu 09.04.2022 r w Przywidzu odbył się doroczny Walny Zjazd Delegatów WZP w Gdańsku. Obrady poprowadził kol. Grzegorz Stańczyk, wiceprzewodniczącym był kol. Zbigniew Wiąckiewicz, a sekretarzem niezawodny kol. Mieczysław Kobiella. Po wprowadzeniu sztandaru chwilą ciszy uczczono wszystkich zmarłych w ubiegłym roku pszczelarzy - członków związku. Komisja mandatowo skrutacyjna stwierdziła prawomocność obrad w pierwszym terminie, a następnie sprawozdanie Zarządu za 2021 r przedstawił jego Prezes Ryszard Voss. Po przedstawieniu sprawozdań Komisji Rewizyjnej Związku, Sądu Koleżeńskiego oraz dyskusji wszystkie sprawozdania zostały przyjęte i udzielono absolutorium Zarządowi przy jednym głosie wstrzymującym się. Kol. Leszek Pękala przedstawił działania Stowarzyszenia Apis Pomerania oraz kierunku pszczelarskiego szkoły w Bolesławowie. W trakcie dalszych obrad przyjęto uchwalę o wzroście składki członkowskiej od przyszłego roku do kwoty 60 złotych oraz o przyznaniu w bieżącym roku refundacji poniesionych kosztów przy obsłudze dotacji dla Kół, w wysokości pięćdziesięciu groszy do jednego zarejestrowanego dla potrzeb dotacji ula. Po wyczerpaniu porządku obrad i zgłoszeniu wolnych wniosków obrady zakończyły się wspólnym obiadem.

Od dnia 01.04.2022 do 31.05.2022 r. ARiMR przyjmuje wnioski o dopłaty do przezimowanych rodzin pszczelich. Wysokość dopłaty to 20 złotych od jednej rodziny pszczelej. Wnioski będzie  można pobrać na stronie ARiMR od dnia 01.04.2022r. Podobnie jak w roku poprzednim niezbędne jest zaświadczenie od Powiatowego Lekarza Weterynarii o ilości posiadanych rodzin pszczelich. Jeżeli pszczelarz nie jest zarejestrowanym w Agencji rolnikiem oraz nie korzystał z dopłaty w roku ubiegłym musi również złożyć wniosek o nadanie numeru w ARiMR. Zaświadczenia wystawiane przez PWL są zwolnione z opłaty administracyjnej.

Szczegóły pod linkiem: www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-pszczelarzy---nabor-2022

Informuję wszystkich zainteresowanych o rozpoczęciu od dnia 28.03.2022 r. programów dotacyjnych na bieżący rok. Można już składać wypełnione umowy na zakup sprzętu oraz sprzętu do gospodarki wędrownej jak również zapoznać się z zasadami zakupu pszczół w bieżącym sezonie.

Wszystkie niezbędne druki można pobrać w zakładce "dotacje" jaki i "do pobrania". w celu uniknięcia błędów proszę zapoznać się ze szczegółowymi informacjami odnośnie dotacji zawartymi w załączonych pismach w zakładce "dotacje".

W dniu 9 kwietnia 2022r. (sobota) o godz 10.00, w Hali Sportowej w Przywidzu, odbędzie się Walny Zjazd Delegatów WZP w Gdańsku. Zaproszenia do delegatów, wraz z załącznikami oraz informacja do Prezesów Kół została wysłana w bieżącym tygodniu. Zachęcamy wszystkich delegatów do udziału w WZD.

Zakład Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa-PIB zwraca się do Państwa z serdeczną prośbą o wypełnienie ankiety. Ankieta dotyczy fenologii pszczelarskiej, gospodarki pasiecznej, chorób pszczół i wiedzy pszczelarskiej. Dodatkowo zamieszczono również pytania na temat wpływu pandemii COVID-19 na Państwa działalność. Ankieta jest częścią zadania „Monitorowanie fenologiczno-rolniczych warunków stacjonowania pasiek” i jest  kontynuacją badań prowadzonych w  Zakładzie Pszczelnictwa od 1958 roku. Celem badań jest obserwowanie zmian  w polskim pszczelarstwie m.in. w kontekście zmian w przyrodzie i rolnictwie związanych ocieplaniem klimatu. Proszę również o rozpowszechnianie ankiety wśród pszczelarzy.

Ankieta on-line dostępna jest pod adresem https://ankietapszczelarska.pl

Ankietę można wypełnić anonimowo zajmuje to około 20 minut. Zachęcam do udziału w badaniach, ponieważ ich wartość  zależy od liczby respondentów.

Z wyrazami szacunku dr hab. Dariusz Gerula koordynator projektu.