Przeskocz do treści

W poniedziałek biuro WZP zakończyło rozliczanie i wypłatę wszystkich dotacji. Pszczelarze składający wnioski o pomoc sprzętową otrzymali wypłaty na swoje konta indywidualne, natomiast pomoc do zakupu pszczół została wysłana do kół wraz z listami. Zwroty do leków również zostały skierowane do kół, a listy z indywidualnymi kwotami zwrotu można pobrać z aplikacji.

Przypominam o konieczności uzyskania numeru EP (Ewidencji Producenta) w ARiMR i dostarczeniu go do Zarządu Koła. Powyższy numer jest niezbędny aby w przyszłym roku móc korzystać z jakichkolwiek dotacji, zarówno do leków, pszczół jak i sprzętu.

Zgodnie z wcześniej zamieszczoną informacją odnośnie dotacji na 2023 rok, informujemy, ze w chwili obecnej trwają rozmowy z Ministrem Rolnictwa o jak najwcześniejsze rozpoczęcie programu i maksymalne jego uproszczenie, gdyż zgodnie z otrzymaną z ARiMR informacją wstępny przewidywany termin rozpoczęcia to pierwszy kwartał 2023 roku.  Tutaj   można zapoznać się z pismem skierowanym przez PZP do Ministra Rolnictwa w powyższej sprawie. Jeżeli uda się uzyskać jakiekolwiek dodatkowe informacje to niezwłocznie zostaną o tym poinformowani członkowie Związku. Jednocześnie pragnę zapewnić wszystkich, że WZP dokona wszelkich możliwych działań aby pomóc naszym członkom w pozyskaniu dotacji. Jednak wstępnie proponowany dwutygodniowy termin na składanie wniosków jest nie do zaakceptowania, gdyż obecnie nawet przesyłki priorytetowe nadane Pocztą Polską "wędrują" nawet 10 dni, co uniemożliwia wywiązanie się z proponowanego terminu.

W dniu 25 sierpnia 2022 roku w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odbyło się spotkanie przedstawicieli Prezydium Zespołu - Waldemara Kudły i Piotra Krawczyka z Naczelnik w Departamencie Rynków Rolnych Panią Ewą Domańską i przedstawicielem Departamentu Rynków Rolnych Wydziału Produktów Zwierzęcych Głównym Specjalistą panem Jackiem Parszewskim. Na spotkaniu przedstawiciele Ministerstwa przedstawili założenia do wdrożenia Krajowego Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej (KPS) w zakresie interwencji w sektorze pszczelarskim. Plan ten został ostatecznie zatwierdzony przez Komisje Europejską w dniu 31 sierpnia 2022r.

Najważniejsze na dzień dzisiejszy ustalenia:

- KPS w tym interwencje w sektorze pszczelarskim wejdą do realizacji po 1 stycznia 2023 roku.

- w pierwszej kolejności Ministerstwo planuje uruchomić trzy działania pomocowe: zakup sprzętu do gospodarki pasiecznej, zwalczanie warrozy i zakup pszczół.

- pozostałe działania pomocowe byłyby uruchamiane sukcesywnie w dalszej kolejności.

- wszystkie wnioski o przyznanie pomocy oraz korespondencja prowadzona z ARiMR ma się odbywać tylko w formie elektronicznej.

- publikacje i ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy planuje się podać z wyprzedzeniem miesięcznym od daty możliwości ich składania. Następnie pszczelarze za pomocą organizacji pszczelarskiej lub indywidualnie będą mieli (tutaj nie określono dokładnie jeszcze czasu – jest mowa o około 2 tygodniach) czas na złożenie do ARiMR wniosku o przyznanie pomocy w ramach poszczególnych działań.

- Organizacje i Pszczelarzy nie będzie obowiązywał stan rodzin pszczelich na dzień 30 września poprzedniego roku jak było do tej pory tylko deklarowany stan na dzień złożenia wniosku do ARiMR.

- w każdym z tych działań pszczelarz korzystający z pomocy będzie musiał posiadać numer producenta rolnego EP (pszczelarze którzy korzystali z pomocy ARiMR do przezimowanych rodzin taki numer już posiadają)

- w działaniach pomocowych dotyczących sprzętu i zakupu pszczół (dotyczy pszczelarzy posiadających powyżej 10 pni pszczelich), zgodnie z zatwierdzonym KPS, będzie obowiązek posiadania numeru z rejestru Sprzedaży Bezpośredniej lub Rolniczego Handlu Detalicznego. - - ponadto, zostanie ustalona (wzorem lat ubiegłych) lista sprzętu pszczelarskiego podlegającego refundacji.

Uwzględniając powyższe Zarząd WZP w przypadku refundacji jedynie 4% kosztów prowadzenia programu dotacji i czasu na realizację dwóch tygodni nie będzie uczestniczył w przekazywaniu wniosków na zakup sprzętu do ARiMR.

Pszczelarze będą musieli składać wnioski indywidualnie z informacyjnym wsparciem ze strony WZP.

WZP będzie realizował zbiorowe zakupy leków i pszczół oraz szkolenia.

Do czasu opublikowania Zarządzenia Prezesa ARiMR w sprawie KPWP zawieszamy wszystkie działania związane z dotacjami na 2023 rok.

Szanowni Państwo,

Fundacja Akademia Pszczelarstwa i Zrównoważonego Rozwoju już po raz ósmy organizuje Konkurs Pszczelarz Roku.

Celem Konkursu jest promowanie pszczelarstwa oraz polskich pszczelarzy, integrowanie środowiska hodowców pszczół oraz ukazywanie roli pszczelarstwa w  rolnictwie i ochronie różnorodności biologicznej. Ponadto konkurs przyczynia się do promocji miodu i innych produktów pszczelich jako żywności prozdrowotnej.

Otrzymany tytuł Pszczelarza Roku stanowi prestiżowe wyróżnienie zarówno dla pszczelarza, które je otrzymuje, jak również dla Związku Pszczelarskiego, do którego należy wyróżniony i nagrodzony pszczelarz. Pszczelarz Roku otrzymuje nieograniczoną możliwość promowania swojej Pasieki poprzez wykorzystanie zdobytego tytułu na różnego rodzaju targach, wystawach, konferencjach, spotkaniach pszczelarskich itp. Tytuł jest bardzo wysoko oceniany przez Instytucje będące Partnerami konkursu i pozwala zdobyć nie tylko przewagę konkurencyjną, ale przede wszystkim prestiż w środowisku pszczelarskim.

Ogłoszenie wyników Konkursu połączone jest z konferencją naukową, organizowaną we współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Konkursowi i Konferencji towarzyszy corocznie Wydawnictwo Okolicznościowe.

Konkurs jest bezpłatny dla pszczelarzy biorących w nim udział oraz instytucji typujących kandydatów do konkursu a przedsięwzięcie nie ma charakteru komercyjnego.

Partnerami Konkursu jest Polski Związek Pszczelarski, Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych oraz Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich „Polanka”.

Jak co roku patronat nad konkursem oraz konferencją obejmują Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Finał tegorocznego Konkursu wraz z konferencją został zaplanowany na 20 października 2022 roku w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie

Prosimy o rozpowszechnianie informacji o konkursie wśród rolników i pszczelarzy i typowanie ich do kategorii konkursowych.

W tym roku Fundacja w ramach Konkursu kontynuuję rozpoczętą dwa lata temu kategorię dla uczestników Konkursu, a mianowicie jest to "Pszczelarz współpracujący z rolnikiem", którą szczególnie polecamy Państwa uwadze. Uważamy, że jej wprowadzenie przyczyni się do utrwalania dobrych praktyk w relacjach pszczelarzy  i rolników.

Więcej informacji  na temat  kategorii konkursowych można znaleźć w załączonym Regulaminie Konkursu. Prosimy o zapoznanie się z nim i typowanie najlepszych pszczelarzy do czterech wymienionych w regulaminie kategorii konkursowych z Państwa regionów.

Informacje zwrotne tj. ankietę zgłoszeniową prosimy przesyłać na adres Pani Magdaleny Słomczyńskiej biuro@akademiapszczelarstwa.edu.pl do dnia 31 sierpnia 2022 roku.

Wszelkie szczegółowe informacje o konkursie są udzielane przez Pana Sławomira Jarkę tel. 608 219 925, Panią Jolantę Ciechomską tel. 608 507 455 oraz Magdalenę Słomczewską tel. 731 580 056.

Polecamy uwadze również stronę internetową Fundacji www.http://akademiapszczelarstwa.edu.pl

Zarząd  WZP w Gdańsku informuje, że w dniu 29 sierpnia zgodnie z harmonogramem obsługi dotacji złożył w KOWR - e dokumentację z rozliczenia dotacji za bieżący rok. Tym samym oczekujemy obecnie na pozytywną weryfikację złożonych wniosków. Po otrzymaniu decyzji odnośnie wielkości przyznanej dotacji, zostaną dokonane wypłaty na wskazane indywidualne konta pszczelarzy, a w przypadku leków na koła. Niestety na dzień dzisiejszy nie możemy podać ostatecznych warunków ubiegania się o dotacje na przyszły rok, gdyż nie zostało jeszcze opublikowane Zarządzenie Prezesa ARiMR w tym względzie.

W dniach 21 -25 września 2022 r. zapraszamy do udziału w Ogólnopolskich Dniach Pszczelarza w Białymstoku. Organizujemy zbiorowy wyjazd autokarem.

Ramowy program wyjazdu:

  •  zwiedzanie Ziemi Białostockiej
  •  wizyty w pasiekach
  • udział w obchodach, konferencji i targach pszczelarskich.

Zgłoszenia i wpisowe w kwocie 250,- do 15.08.2022r.

Organizatorzy :  Wojciech Albecki     -  tel: 501 107 145

Wiesław Ossowski  - tel: 605 227 603

Laboratorium HoneyLab Teper & Waś s.c. wykonało dla nas badania 10 próbek wosku. Badania wykonane w projekcie Wsparcie naukowo-badawcze: ”POPRAWA JAKOŚCI WOSKU PSZCZELEGO I WĘZY NA KRAJOWYM RYNKU” we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” realizowanego w sezonie 2021/2022 (Umowa nr 1/B/701/2021/22 z dnia 11.03.2022). Poszczególni pszczelarze dostali raporty indywidualne, a raport zbiorczy dla WZP można obejrzeć tutaj

Z okazji Świąt Wielkanocnych,w tych trudnych dniach doświadczenia i próby, życzę wszystkim Pszczelarzom pokoju w sercach i wzajemnej życzliwości.  Aby te Święta Wielkanocne wniosły do Waszych rodzin wiosenną radość, pogodę ducha, i nadzieję na dobry sezon pszczelarski.

Z pszczelarskim pozdrowieniem

W imieniu własnym i Zarządu WZP

Prezes Ryszard Voss

 

W dniu 09.04.2022 r w Przywidzu odbył się doroczny Walny Zjazd Delegatów WZP w Gdańsku. Obrady poprowadził kol. Grzegorz Stańczyk, wiceprzewodniczącym był kol. Zbigniew Wiąckiewicz, a sekretarzem niezawodny kol. Mieczysław Kobiella. Po wprowadzeniu sztandaru chwilą ciszy uczczono wszystkich zmarłych w ubiegłym roku pszczelarzy - członków związku. Komisja mandatowo skrutacyjna stwierdziła prawomocność obrad w pierwszym terminie, a następnie sprawozdanie Zarządu za 2021 r przedstawił jego Prezes Ryszard Voss. Po przedstawieniu sprawozdań Komisji Rewizyjnej Związku, Sądu Koleżeńskiego oraz dyskusji wszystkie sprawozdania zostały przyjęte i udzielono absolutorium Zarządowi przy jednym głosie wstrzymującym się. Kol. Leszek Pękala przedstawił działania Stowarzyszenia Apis Pomerania oraz kierunku pszczelarskiego szkoły w Bolesławowie. W trakcie dalszych obrad przyjęto uchwalę o wzroście składki członkowskiej od przyszłego roku do kwoty 60 złotych oraz o przyznaniu w bieżącym roku refundacji poniesionych kosztów przy obsłudze dotacji dla Kół, w wysokości pięćdziesięciu groszy do jednego zarejestrowanego dla potrzeb dotacji ula. Po wyczerpaniu porządku obrad i zgłoszeniu wolnych wniosków obrady zakończyły się wspólnym obiadem.

Od dnia 01.04.2022 do 31.05.2022 r. ARiMR przyjmuje wnioski o dopłaty do przezimowanych rodzin pszczelich. Wysokość dopłaty to 20 złotych od jednej rodziny pszczelej. Wnioski będzie  można pobrać na stronie ARiMR od dnia 01.04.2022r. Podobnie jak w roku poprzednim niezbędne jest zaświadczenie od Powiatowego Lekarza Weterynarii o ilości posiadanych rodzin pszczelich. Jeżeli pszczelarz nie jest zarejestrowanym w Agencji rolnikiem oraz nie korzystał z dopłaty w roku ubiegłym musi również złożyć wniosek o nadanie numeru w ARiMR. Zaświadczenia wystawiane przez PWL są zwolnione z opłaty administracyjnej.

Szczegóły pod linkiem: www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-pszczelarzy---nabor-2022